Accesibilidade do proceso

Accesibilidade  /  Accesibilidade do proceso

Breve guía sobre accesibilidade: Eleccións a Cortes Xerais 2016

Normativa aplicable
 

Locais electorais e mesas electorais accesibles.
 

Os locais electorais e as mesas electorais (propostos polos Concellos ás Delegacións Provinciais da Oficina do Censo Electoral) deberán ser accesibles e dispoñerán dun espazo, accesible e adecuado, situado o máis preto posible da mesa electoral na que lle corresponda votar ao elector. Nese lugar daranse as condicións de privacidade necesarias para que o elector poida elixir a súa opción de voto en segredo.

Transporte de electores: Nos procesos electorais cuxa xestión sexa competencia da Administración Xeral do Estado, como é o caso das Eleccións a Cortes Xerais, e se constate a ausencia de transporte público accesible ao local electoral, a Administración Xeral do Estado proporcionará medios de transporte gratuítos adecuados para as persoas con discapacidade motriz que o soliciten, a condición de que existan dispoñibilidades orzamentarias. Para estes efectos, pódese contactar coa Xunta Electoral de Zona competente ou directamente coa Delegación ou Subdelegación do Goberno correspondente. www.juntaelectoralcentral.es.

Membros das mesas electorais.
 

Os membros das mesas electorais velarán por que os electores con discapacidade poidan exercer o seu dereito de voto coa maior autonomía posible adoptando para iso os axustes razoables que resulten necesarios.

Servizos gratuítos para membros de mesa electoral xordos ou con discapacidade auditiva:

 1. Servizo gratuíto de interpretación de lingua de signos para persoas xordas ou con discapacidade auditiva (usuarias de lingua de signos) que fosen designadas membros de mesa electoral (tanto titulares como suplentes).
  1. As Administracións públicas proporcionarán ás persoas xordas ou con discapacidade auditiva (usuarias de lingua de signos) que fosen designadas membros de mesa electoral, sen prexuízo do dereito das devanditas persoas a escusar a aceptación do cargo de membro dunha mesa electoral nos termos establecidos no artigo 27.3 da LOREG, e sempre que estas o soliciten en tempo e forma: un servizo gratuíto de intérprete de lingua de signos, cando se trate de persoas xordas ou con discapacidade auditiva, usuarias da lingua de signos española ou, se é o caso, das linguas de signos propias das comunidades autónomas, que fosen designadas membros de mesa electoral.
  2. Procedemento:
   • Estas persoas poderán solicitar á Xunta Electoral de Zona, por escrito e no prazo de sete días fixado polo artigo 27.3 da LOREG, o servizo gratuíto de intérprete de lingua de signos.
   • A Xunta Electoral de Zona poñerá en coñecemento da correspondente Delegación / Subdelegación do Goberno os supostos nos que aquela resolvese que se debe proporcionar o servizo gratuíto de intérprete de lingua de signos.

  A Subdelegación do Goberno correspondente comunicará estes casos ao Ministerio do Interior (pois lle corresponde a coordinación da xestión e desenvolvemento dos procesos electorais de ámbito estatal, así como das funcións que corresponden ás unidades dependentes doutros Ministerios con competencias en materia electoral) e, de maneira simultánea, poñerase en contacto co Teléfono CNSE 607992514 (horario de atención: de 08:00 a 20:00) especialmente habilitado pola Confederación Estatal de Persoas Xordas (CNSE), en colaboración co Ministerio do Interior e o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, para os efectos de seleccionar aos intérpretes oficiais de lingua de signos que prestarán o citado servizo durante a xornada electoral.

 2. Servizo gratuíto de bucle de indución magnética na mesa electoral para persoas xordas ou con discapacidade auditiva (usuarias de próteses auditivas) que fosen designadas membros de mesa electoral (tanto titulares, como suplentes). Procedemento:
  • Ditas persoas poderán solicitar á Xunta Electoral de Zona, por escrito e no prazo de sete días, o servizo gratuíto de bucle de indución magnética.
  • A Xunta Electoral de Zona poñerá en coñecemento da correspondente Delegación / Subdelegación do Goberno os supostos nos que aquela resolvese que se debe proporcionar o citado servizo gratuíto.

  A Subdelegación do Goberno correspondente comunicará estes casos ao Ministerio do Interior, que levará a cabo as xestións necesarias con FIAPAS (Confederación Española de Familias de Persoas Xordas).

Procedemento de votación accesible: entrega na mesa electoral de documentación complementaria en braille para electores cegos ou con discapacidade visual grave que o solicitaran en tempo e forma. (Tfno. Gratuíto Ministerio do Interior 900 150 000)
 

Se nunha mesa electoral vai votar unha persoa cega que solicitase o kit de voto accesible chamando ao teléfono gratuíto do Ministerio do Interior (900 150 000) do 3 ao 30 de maio, de acordo coa normativa en vigor, na mesa electoral o día das eleccións deberá haber:

 1. Unha listaxe co DNI dos electores que solicitasen o voto accesible.
 2. O correspondente kit/maletín de votación accesible para as Eleccións a Cortes Xerais contén:
  • Unha guía explicativa en braille.
  • Un sobre de votación normalizado, non rotulado en braille, para as Eleccións ao Senado.
  • Unha cartolina perforada dentro da cal está a papeleta electoral estándar para as Eleccións ao Senado.
  • Unha listaxe, en braille, cos nomes dos candidatos e candidatas ao Senado.
  • Un sobre grande cunha etiqueta en braille e tinta que di "Eleccións ao Congreso dos Deputados". Este sobre grande contén:
   • un sobre pequeno (tamaño cuartilla) por cada candidatura que concorra ás Eleccións ao Congreso dos Deputados na correspondente circunscrición electoral. Cada un deses sobres pequenos ten pegada unha etiqueta na que consta, en braille e tinta, o nome e as siglas da candidatura cuxa papeleta electoral (estándar, non en braille) está dentro.
   • un sobre de votación normalizado, non rotulado en braille, para as Eleccións ao Congreso dos Deputados.

Recomendaciones generales: las personas con discapacidad y la jornada electoral
 

1. Actúe con naturalidade e respecto.

As persoas con discapacidade son persoas autónomas e independentes e como tales han de ser tratadas.

Non ha de presupoñerse que unha persoa, polo mero feito de ter unha discapacidade, necesita axuda. Se o ámbito é accesible, as persoas con discapacidade adóitanse manexar sen dificultade.

Guíese en todo caso polo sentido común e polo principio de igualdade e non discriminación.

2. Pregunte antes de axudar.

Pregunte se é necesaria a súa axuda só se o elector ou a electora con discapacidade parecen necesitala. E se esa persoa a acepta, antes de actuar, pregúntelle de que modo concreto pode vostede axudarlle.

Diríxase directamente á persoa con discapacidade, non ao seu acompañante (Ex. Persoa da súa confianza, intérprete de lingua de signos etc.), se é o caso.

3. Utilice o sentido común.

Por exemplo, parta da idea de que unha persoa en cadeira de rodas é unha persoa sentada, e ante unha persoa sentada o habitual é agacharse para estar á súa altura, ou sentar nunha cadeira diante dela.

Se ante unha incidencia concreta exposta por unha persoa con discapacidade non sabe como actuar, contacte co Responsable da Administración do local electoral ou coa Xunta Electoral de Zona.

Se se forma unha cola á hora de votar recoméndase que os electores con discapacidade teñan preferencia para emitir o seu voto.

Os cans guía, e os cans de asistencia para persoas con discapacidade, serán sempre admitidos; non poderán ser separados da persoa que os necesita e non serán molestados nin distraídos.

4. Sexa cauto co contacto físico.

Algunhas persoas con discapacidade dependen dos seus brazos para manter o equilibrio. Tomalas do brazo, mesmo se a súa intención é axudar, podería facerlles perder o equilibrio, ou asustalas, porque non esperaban ese contacto.

Evite tocar as cadeiras de rodas ou, se é o caso, o bastón: as persoas con discapacidade consideran que estes elementos son parte do seu espazo persoal.

5. O acceso ao local electoral e o itinerario ata a mesa electoral: acompañamento e información.

A petición dos electores/as electoras con discapacidade, só cando o soliciten, na entrada ao local electoral, o representante da Administración ou os membros das Forzas e Corpos de Seguridade poderán acompañarlles no itinerario ata a mesa electoral correspondente, sen empuxar ou tocar, se é o caso, a cadeira de rodas a menos que a persoa con discapacidade o solicite.

Se se trata dunha persoa con discapacidade visual, pódeselle ofrecer que se suxeite ao noso brazo. Neste caso, adaptaremos o noso paso ao da persoa con discapacidade visual e tendo en conta as características do medio polo que nos despracemos, para que camiñe comodamente.

Para atender as eventuais demandas de información, e orientación, expostas polas persoas con discapacidade, tanto sobre o acceso ao local electoral como sobre o desprazamento polo interior do local electoral para chegar ata a mesa electoral, han de terse en conta as pautas especificadas no seguinte apartado.

6. Pautas para facilitar a comunicación: comuníquese con claridade.

En relación coas persoas xordas ou con discapacidade auditiva é recomendable: falar de fronte, non mover a cabeza; evitar falarlles cando esteamos de costas, agachados ou escribindo, non gritar, vocalizar con normalidade, é dicir, falarlles co ritmo normal de calquera conversación sen ter obxectos na boca, nin obstaculizando a visión clara do rostro e, se é necesario, pode axudarse da escritura, de xestos naturais ou chamar a atención cun lixeiro contacto no brazo; o lugar debe dispoñer de boa iluminación e a persoa xorda ou con discapacidade auditiva non deberá estar de fronte ao sol, estar a contraluz dificulta a visibilidade do rostro.

Non se comunique con palabras soltas, pois poden inducir a erro. As persoas xordas necesitan o contido íntegro dunha frase para entender o contexto.

Cando a interacción sexa cunha persoa con discapacidade visual, evite o uso de indicacións xenéricas como "aquí", "alí", "isto"... Nestes casos é preferible empregar expresións máis orientadoras, como: "á súa esquerda", "detrás de vostede". No caso de que se desexe dar información sobre un obxecto, pódese conducir, previo aviso, a man da persoa con discapacidade visual cara ao obxecto sobre o que lle está dando información, e indicarlle de que se trata.

Se estamos a falar cunha persoa con discapacidade visual, avisarémoslle se imos ausentarnos, xa que, pola contra, pode seguir dirixíndose a nós pensando que aínda permanecemos ao seu lado. Do mesmo xeito, se regresamos, é conveniente indicarllo.

Verifique que a persoa con discapacidade comprendeu o que trata de comunicarlle.

7. Persoas con discapacidade que son membros de mesa electoral.

Como se sinalou anteriormente, é posible que unha persoa xorda ou con discapacidade auditiva (usuaria de lingua de signos) fose designada membro de mesa electoral. Para iso, pode contar cun servizo gratuíto de intérprete de lingua de signos, previa solicitude á Xunta Electoral competente, seguindo o procedemento descrito no apartado II desta guía.

Igualmente, no caso de que unha persoa xorda ou con discapacidade auditiva se comunicase por lingua oral, teranse en conta as pautas de comunicación sinaladas no apartado 6. É posible que un membro de mesa electoral utilice un medio de apoio á comunicación oral: o bucle de indución magnética é un "produto de apoio", un dispositivo do tamaño dun folio que só necesita conectarse á rede eléctrica.

Máis información:
infoelectoral@interior.es
www.infoelectoral.mir.es
http://www.interior.gob.es/
060