Subvencións por Gastos Electorais

Formacións políticas  /  Subvencións por Gastos Electorais  /  Transferencia dos importes das subvencións por gastos electorais

TRANSFERENCIA DOS IMPORTES DAS SUBVENCIÓNS POR GASTOS ELECTORAIS

IMPORTANTE: Para que o Ministerio do Interior poida tramitar as subvencións por gastos electorais é imprescindible que se comunique á Xunta Electoral competente, ou no seu momento ao Tribunal de Contas, para que estes o poñan en coñecemento da Dirección Xeral de Política Interior, o seguinte:

  1. Denominación da entidade política, con indicación de se é partido, federación, coalición ou agrupación de electores.
  2. Provincia na que obtiveron resultados electorais ou onde se atopa a sede central.
  3. Datos identificadores do Administrador (Nome, Apelidos, Domicilio, Localidade e Provincia), autorizando o consentimento de verificar os seus datos persoais a través do Sistema de Verificación de Datos de Identidade ou fotocopia do seu DNI.
  4. Modelo de designación de conta bancaria e comunicación da baixa de datos bancarios do Ministerio de Economía e Competitividade, na que se debe reflectir:
    • Os 24 díxitos do código IBAN.
    • Os datos identificadores do Administrador, que é ao que se fai a transferencia.
    • A denominación da entidade política á que representa o citado Administrador.
Esta información pódese remitir directamente á Dirección Xeral de Política Interior, sempre que se comunicase anteriormente aos órganos mencionados arriba.