Accesibilitat del procès electoral

Accessibilitat  /  Accesibilitat del procès electoral  /  Breu guia sobre accessibilitat: Eleccions a Corts Generals 2016

Guia breu sobre accessibilitat: Eleccions a Corts Generals 2016

Normativa aplicable.
 

Locals electorals i Meses electorals accessibles.
 

Els locals electorals, i les Meses electorals (proposats pels ajuntaments a les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral) hauran de ser accessibles i disposaran d'un espai, accessible i adequat, situat el més a prop possible de la Mesa electoral on li corresponga votar a l'elector. En este lloc es donaran les condicions de privacitat necessàries perquè l'elector puga triar la seua opció de vot en secret.

Transport d'electors: En els processos electorals que siguen competència de l'Administració General de l'Estat, com és el cas de les Eleccions a Corts Generals, i en què es constate l'absència de transport públic accessible al local electoral, l'Administració General de l'Estat proporcionarà mitjans de transport gratuïts adequats per a les persones amb discapacitat motriu que ho sol·liciten, sempre que hi haja disponibilitats pressupostàries. A estos efectes, es pot contactar amb la Junta Electoral de Zona competent o, directament, amb la delegació o la subdelegació del govern corresponent. www.juntaelectoralcentral.es

Membres de les Meses electorals
 

Els membres de les Meses electorals vetlaran perquè els electors amb discapacitat puguen exercir el seu dret de vot amb la major autonomia possible adoptant per a això els ajustos raonables que resulten necessaris.

Serveis gratuïts per a membres de Mesa electoral sords o amb discapacitat auditiva:
 1. Servei gratuït d'interpretació de llengua de signes per a persones sordes o amb discapacitat auditiva (usuàries de llengua de signes) que s'hagen designat com a membres de Mesa electoral (tant titulars, com suplents).
  1. Les administracions públiques proporcionaran a les persones sordes o amb discapacitat auditiva (usuàries de llengua de signes) que s'hagen designat com a membres de Mesa electoral, sense perjudici del dret d'estes persones a excusar l'acceptació del càrrec de membre d'una Mesa electoral en els termes que establix l'article 27.3 de la LOREG, i sempre que ho sol·liciten en temps i forma: un servei gratuït d'intèrpret de llengua de signes, quan es tracte de persones sordes o amb discapacitat auditiva usuàries de la llengua de signes espanyola o, si s'escau, de les llengües de signes pròpies de les comunitats autònomes que s'hagen designat com a membres de Mesa electoral.
  2. Procediment:
   • Estes persones podran sol·licitar a la Junta Electoral de Zona, per escrit i en el termini de set dies fixat per l'article 27.3 de la LOREG, el servei gratuït d'intèrpret de llengua de signes.
   • La Junta Electoral de Zona posarà en coneixement de la Delegació/Subdelegació del Govern corresponent els supòsits en què aquella haja resolt que s'ha de proporcionar el servei gratuït d'intèrpret de llengua de signes.

  La Subdelegació del Govern corresponent comunicarà estos casos al Ministeri de l'Interior (doncs li correspon la coordinació de la gestió i el desenvolupament dels processos electorals d'àmbit estatal, així com de les funcions que corresponen a les unitats dependents d'altres ministeris amb competències en matèria electoral) i, de manera simultània, es posarà en contacte amb el Telèfon CNSE 607992514 (horari d'atenció: de 08:00 a 20:00 h) habilitat especialment per la Confederació Estatal de Persones Sordes (CNSE), en col·laboració amb el Ministeri de l'Interior i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, als efectes de seleccionar els intèrprets oficials de llengua de signes que prestaran el servei esmentat durant la jornada electoral
   
 2. Servei gratuït de bucle d'inducció magnètica en la Mesa electoral per a persones sordes o amb discapacitat auditiva (usuàries de pròtesis auditives) que s'hagen designat com a membres de Mesa electoral (tant titulars, com suplents). Procediment:
  • Estes persones podran sol·licitar a la Junta Electoral de Zona, per escrit i en el termini de set dies, el servei gratuït de bucle d'inducció magnètica.
  • La Junta Electoral de Zona posarà en coneixement de la Delegació/Subdelegació del Govern corresponent els supòsits en què aquella haja resolt que s'ha de proporcionar el servei gratuït esmentat.

  La Subdelegació del Govern corresponent comunicarà els casos al Ministeri de l'Interior, que portarà a terme les gestions necessàries amb FIAPAS (Confederació Espanyola de Famílies de Persones Sordes).

Procediment de votació accessible: lliurament en la Mesa electoral de documentació complementària en braille per a electors cecs o amb discapacitat visual greu que l'hagen sol·licitat en temps i forma. (Tel. Gratuït Ministeri de l'Interior 900.150.000)
 

Si en una Mesa electoral va a votar una persona cega que haja sol·licitat la carpeta de vot accessible telefonant al telèfon gratuït del Ministeri de l'Interior (900.150.000) del 3 al 30 de maig, d'acord amb la normativa en vigor, en la Mesa electoral el dia de les eleccions hi haurà:

 1. Un llistat amb el DNI dels electors que hagen sol·licitat el vot accessible.
 2. La carpeta/maletí de votació corresponent accessible per a les Eleccions a Corts Generals conté:
  • Una guia explicativa en braille.
  • Un sobre de votació normalitzat, no retolat en braille, per a les eleccions al Senat. o   Una plantilla encunyada dins de la qual hi ha la papereta electoral estàndard per a les eleccions al Senat.
  • Un llistat, en braille, amb els noms dels candidats i candidates al Senat. o   Un sobre gran amb una etiqueta en braille i tinta que diu «Eleccions al Congrés dels Diputats». El sobre gran conté:
   • un sobre menut (mida quartilla) per cada candidatura que concorre a les eleccions al Congrés dels Diputats en la circumscripció electoral corresponent. Cada un dels sobres menuts té apegada una etiqueta en la qual consta, en braille i tinta, el nom i les sigles de la candidatura amb la papereta electoral (estàndard, no en braille) dins.
   • un sobre de votació normalitzat, no retolat en braille, per a les Eleccions al Congrés dels Diputats.

Recomanacions generals: les persones amb discapacitat i la jornada electoral.
 

1. Actue amb naturalitat i respecte.

Les persones amb discapacitat són autònomes i independents i s'han de tractar d'esta manera.

No s'ha de pressuposar que una persona, pel sol fet de tindre una discapacitat, necessita ajuda. Si l'entorn és accessible, les persones amb discapacitat se solen manejar sense dificultat.

Guie's en tot cas pel sentit comú i pel principi d'igualtat i no discriminació.

2. Pregunte abans d'ajudar.

Pregunte si cal la seua ajuda només si l'elector o electora amb discapacitat semblen necessitar-la. I si la persona l'accepta, abans d'actuar, pregunte-li de quina manera concreta pot ajudar-la.
Dirigisca's directament a la persona amb discapacitat, no al seu acompanyant (per exemple, una persona de la seua confiança, un intèrpret de llengua de signes etc.), si s'escau.

3. Utilitze el sentit comú.

Per exemple, partisca de la idea que una persona en cadira de rodes és una persona asseguda, i davant d'una persona asseguda el que és habitual és acatxar-se per a estar a la seua altura, o seure en una cadira al davant.

Si davant d'una incidència concreta plantejada per una persona amb discapacitat no sap com actuar, contacte amb el responsable de l'Administració del local electoral o amb la Junta Electoral de Zona.

Si es forma una cua a l'hora de votar, es recomana que els electors amb discapacitat tinguen preferència per a emetre el seu vot.

Els gossos-guia, i els gossos d'assistència per a persones amb discapacitat, sempre s'admetran, no es podran separar de la persona que els necessita i no se'ls molestarà ni se'ls distraurà.

4. Siga prudent amb el contacte físic.

Algunes persones amb discapacitat depenen dels seus braços per a mantindre l'equilibri. Agafar-les del braç, fins i tot si la seua intenció és ajudar, les pot fer perdre l'equilibri, o espantar-les, perquè no esperaven el contacte.

Evite tocar les cadires de rodes o, si s'escau, el bastó: les persones amb discapacitat consideren que estos elements són part del seu espai personal.

5. Accés al local electoral i l'itinerari fins a la Mesa electoral: acompanyament i informació.

A petició dels electors i electores amb discapacitat, només quan ho sol·liciten, en l'entrada al local electoral, el representant de l'Administració o els membres de les Forces i Cossos de Seguretat els podran acompanyar en l'itinerari fins a la Mesa electoral corresponent, sense espentar o tocar, si s'escau, la cadira de rodes, llevat que la persona amb discapacitat ho sol·licite.

Si es tracta d'una persona amb discapacitat visual, se li pot oferir que se subjecte al nostre braç. En este cas, adaptarem el nostre pas al de la persona amb discapacitat visual i tindrem en compte les característiques del medi pel qual ens desplacem, perquè camine còmodament.

Per a atendre les demandes d'informació i orientació eventuals, plantejades per les persones amb discapacitat, tant sobre l'accés al local electoral com sobre el desplaçament per l'interior per a arribar fins a la Mesa electoral, s'han de tindre en compte les pautes especificades en l'apartat següent.

6. Pautes per a facilitar la comunicació: comunique’s amb claredat.

En relació amb les persones sordes, o amb discapacitat auditiva, és recomanable: parlar de front, no moure el cap; evitar parlar quan estiguem d'esquena, acatxats o escrivint, no cridar, vocalitzar de manera normal, és a dir, parlar-los amb el ritme normal de qualsevol conversa sense tindre objectes en la boca, ni obstaculitzant la visió clara del rostre i, si cal, pot ajudar-se de l'escriptura, de gestos naturals o cridar l'atenció amb un lleuger contacte al braç; el lloc ha de disposar de bona il·luminació i la persona sorda o amb discapacitat auditiva no haurà d'estar de cara al sol perquè el contrallum dificulta la visibilitat de la cara.

No es comunique amb paraules soltes, ja que poden induir a error. Les persones sordes necessiten el contingut íntegre d'una frase per a entendre el context.

Quan la interacció siga amb una persona amb discapacitat visual, evite l'ús d'indicacions genèriques com «ací», «allà», «això»... En estos casos, és preferible emprar expressions més orientatives, com: «a la seua esquerra», «darrere de vosté». En cas que es vulga donar informació sobre un objecte, es pot conduir, amb avís previ, la mà de la persona amb discapacitat visual cap a l'objecte sobre el que li està donant informació, i indicar-li de què es tracta.

Si estem parlant amb una persona amb discapacitat visual, l'avisarem si ens absentem ja que, en cas contrari, es pot seguir dirigint a nosaltres pensant que encara estem al seu costat. De la mateixa manera, si tornem, és convenient indicar-li-ho.

Comprove que la persona amb discapacitat ha comprés el que tracta de comunicar-li.

7. Persones amb discapacitat que són membres de Mesa electoral.

Com s'ha assenyalat anteriorment, és possible que una persona sorda o amb discapacitat auditiva (usuària de llengua de signes) s'haja designat com a membre de Mesa electoral. Per això, pot comptar amb un servei gratuït d'intèrpret de llengua de signes, amb sol·licitud prèvia a la Junta Electoral competent, seguint el procediment descrit en l'apartat II d'esta guia.

Igualment, en cas que una persona sorda o amb discapacitat auditiva es comunique per llengua oral, s'han de tindre en compte les pautes de comunicació que s'assenyala en l'apartat 6. És possible que un membre de Mesa electoral utilitze un mitjà de suport a la comunicació oral: el bucle d'inducció magnètica és un «producte de suport», un dispositiu de la mida d'un foli que només necessita connectar-se a la xarxa elèctrica.

Més informació:
infoelectoral@interior.es
www.infoelectoral.mir.es
http://www.interior.gob.es/
060