Accesibilitat del procès electoral

Accessibilitat  /  Accesibilitat del procès electoral  /  Procediments de votació i accessibilitat

Procediments de votació i accessibilitat

Vot presencial i vot per correu: condicions d'accessibilitat
 

Vot presencial.

Els locals electorals, i les Meses electorals hauran de ser accessibles i disposaran d'un espai, accessible i adequat, situat el més a prop possible de la Mesa electoral on li corresponga votar a l'elector. En este lloc es donaran les condicions de privacitat necessàries perquè l'elector puga triar la seua opció de vot en secret.

Els membres de les Meses electorals vetlaran perquè els electors amb discapacitat puguen exercir el seu dret de vot amb la major autonomia possible.

Durant el període electoral, qualsevol queixa o sol·licitud sobre accessibilitat es pot enviar a la Junta Electoral de Zona competent.

L'article 87 de la Llei Orgànica 5/1985, del 19 de juny, del Règim Electoral General establix que:

 • els electors que no sàpien llegir o que per discapacitat no puguen triar la papereta o col·locar-la dins del sobre, lliurar-la al president de la Mesa, o introduir-la a l'urna, es poden servir per a fer-ho d'una persona de la seua confiança.
 • es regularà un procediment de votació per a les persones cegues o amb discapacitat visual, que s'aplicarà, en tot cas, a les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat, a les eleccions al Parlament Europeu i als supòsits de referèndum. El procediment es va regular en 2007 i es va utilitzar per primera vegada en les Eleccions a Corts Generals 2008.
Enllaços: Vot per correu per a persones amb problemes de mobilitat: gratuïtat de la certificació mèdica i del poder notarial.

La sol·licitud de vot per correu, en cas que un elector o electora no puga presentar la sol·licitud de manera personal a l'Oficina de Correus per causa de malaltia o discapacitat (que s'ha d'acreditar per mitjà de certificació mèdica oficial i gratuïta) podrà ser efectuada en el seu nom per part d'una altra persona autoritzada, notarialment o consular, mitjançant un document que s'estendrà individualment en relació amb cada elector i sense que s'hi puguen incloure diversos electors, ni una mateixa persona representar més d'un elector.

La Junta Electoral competent comprovarà, en cada cas, la concurrència de totes estes circumstàncies.

El procediment és el següent:

Els interessats han de contactar amb un notari que actuarà, de manera gratuïta (>Consell General del Notariat) i li lliurarà el certificat mèdic oficial y gratuït al qual es referix l'article 72.c) de la LOREG.

El notari es desplaçarà al domicili de l'elector, ja siga un hospital, residència d'ancians o el domicili d'un familiar. Posteriorment, se seguirà el mateix procediment que per al vot per correu ordinari.

És a dir: El representant o apoderat podrà anar —dins del termini de sol·licitud del vot per correu: del 3 de maig al 16 de juny—, personalment, amb el seu DNI i el poder notarial, a qualsevol Oficina de Correus i sol·licitarà l'imprés per a votar per correu.

Els serveis de Correus remetran tota la documentació a l'Oficina del Cens Electoral, que anota en les llistes del cens que s'ha sol·licitat votar per correu —de manera que JA NO PUGA VOTAR PERSONALMENT— i remet la documentació següent a l'apoderat per correu certificat al domicili que li haja indicat o, si no, al que figure en el cens:
 • Una papereta de cada una de les formacions polítiques que es presente a les Eleccions;
 • Un sobre de votació, en el qual s'introduirà la papereta corresponent.
  • el certificat d'inscripció en el cens electoral;
  • un sobre en el qual figurarà la direcció de la Mesa on li correspondria votar;
  • un full explicatiu.
L'apoderat també ha de recollir la documentació personalment, amb acreditació prèvia de la seua identitat. Si no estiguera en el seu domicili, haurà d'anar personalment a recollir-la a l'Oficina de Correus corresponent.

Més informació:
 • Articles 72, 87 i 118 1. b) de la Llei Orgànica 5/1985, del 19 de juny, del Règim Electoral General.
 • Articles 1 i 8 del Reial Decret 605/1999, del 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals.
 • Reial Decret 1612/2007, del 7 de desembre, que regula el procediment de vot accessible que facilita l'exercici del dret de sufragi a les persones amb discapacitat visual.
 • Reial Decret 422/2011, del 25 de març, pel qual s'aprova el reglament sobre les condicions bàsiques per a la participació de les persones amb discapacitat en la vida política i en els processos electorals.
 • Reial Decret 557/1993, del 16 d'abril, sobre l'actuació notarial en el procediment d'emissió de vot per correu.
 • Instrucció del 26 d'abril de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre certificat mèdic oficial i gratuït al qual es referix l'article 72.c) de la Llei Orgànica 5/1985, del 19 de juny, del Règim Electoral General, en la redacció que en fa la Llei orgànica 6/1992, del 2 de novembre.

Procediment de votació accessible per a electors amb discapacitat visual (documentació complementària en braille)
 

Guia explicativa de la carpeta de vot accessible (en totes les llengües cooficials)

En què consistix el procediment?

El procediment de vot accessible té per objecte posar a disposició dels electors cecs o amb discapacitat visual greu que sàpien braille, i que l'hagen sol·licitat en temps i forma, una carpeta/maletí de votació accessible el dia de les Eleccions a la seua Mesa electoral.

Les paperetes i els sobres de votació utilitzats en el procediment no estan en braille: només estan en braille les etiquetes i la documentació complementària que s'inclouen en la carpeta/maletí, en nom del secret del vot.

El maletí/carpeta de votació accessible conté: paperetes i sobres de votació normalitzats (és a dir, sobres i paperetes idèntics als que utilitzen la resta d'electors per a les Eleccions al Congrés i al Senat) i una documentació complementària en braille (guia explicativa en braille, adhesius en braille i tinta que identifiquen continguts, llistat en braille de candidats/es al Senat...) que permet a l'elector usuari de braille la identificació de l'opció de vot desitjada amb plena autonomia i amb la garantia del secret del sufragi.
 
IMPORTANT: La normativa electoral establix que qualsevol elector que sol·licite el vot per correu ja no pot exercir el vot de manera presencial a la Mesa electoral el dia de les eleccions. El procediment de votació accessible, com que és votació presencial en la Mesa electoral, és incompatible amb el procediment de vot per correu. En el seu moment, quan es va elaborar el projecte de reial decret sobre el procediment, es va comptar amb els informes tècnics corresponents en els quals constava que els temps necessaris per a la fabricació de les carpetes de vot accessible, que requerix la traducció al braille de les candidatures i, en el cas del Senat, també de tots el/les candidats/es, fan impossible remetre-les als domicilis dels sol·licitants, en els terminis del vot per correu que establix la normativa electoral.

Qui pot sol·licitar el procediment de votació accessible al telèfon gratuït 900 150 000?
Els electors cecs o amb discapacitat visual greu inscrits en el Cens Electoral que sàpien utilitzar el sistema braille i tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, o siguen afiliats a l'Organització Nacional de Cecs Espanyols, poden sol·licitar el maletí/carpeta de votació accessible que se'ls lliurarà en la Mesa electoral el dia de la celebració de les Eleccions a Corts Generals 2016, segons establix la normativa en vigor.

Per a sol·licitar la carpeta de votació accessible, els electors ho han de comunicar a l'Administració General de l'Estat a través del telèfon gratuït del Ministeri de l'Interior 900 150 000 del 3 al 30 de maig, ambdós dies inclosos. Al telèfon 900 150 000, els electors també podran sol·licitar informació sobre el procediment. Horari d'atenció (excepte festius d'àmbit estatal): fins al 16 de juny: de dilluns a divendres de 9:00 a 17:30 h i dissabtes de 9:00 a 14:00, a partir del 16 de juny: de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 h i dissabtes de 8:00 a 14:00 h.

Quines dades cal donar per a sol·licitar el vot accessible per telèfon?
Els electors que sol·liciten el procediment de votació accessible hauran de facilitar, dins de termini (des del 3 de maig fins al 30 de maig), a través del telèfon gratuït del Ministeri de l'Interior 900 150 000, les dades següents:
 • Nom i cognoms
 • Data de naixement
 • Número del document nacional d'identitat (DNI)
 • Domicili
 • Telèfon de contacte
A més, hauran de manifestar que complixen amb els requisits següents:
 • que saben llegir en braille i
 • que tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 % o que són afiliats a l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE).
L'Administració podrà requerir la verificació de les dades en qualsevol moment.

D'acord amb la normativa en vigor en matèria de protecció de dades de caràcter personal, en el seu dia es va crear i es va donar d'alta en l'Agència Espanyola de Protecció de dades el fitxer de vot accessible.

Quina informació es pot demanar al telèfon gratuït?

Al telèfon gratuït, els electors podran fer consultes, des del dia 3 de maig fins al dia de les eleccions, sobre qüestions relacionades amb:
 • El procediment de vot accessible regulat en el Reial Decret 1612/2007, del 7 de desembre.
 • El procés electoral.
 • Les candidatures proclamades: Eleccions al Congrés dels Diputats i eleccions al Senat.
Quin és el contingut de la carpeta de votació accessible Eleccions a Corts Generals?

a) Material de votació estàndard o normalitzat. ul
 • Un sobre de votació estàndard per a les Eleccions al Congrés dels Diputats.
 • Un sobre de votació estàndard per a les Eleccions al Senat.
 • Una papereta electoral estàndard corresponent a cada una de les candidatures proclamades per a les Eleccions al Congrés dels Diputats.
 • Una papereta electoral estàndard per a les Eleccions al Senat.
b) Documentació complementària en braille.
 • Una guia explicativa en tinta i en braille sobre com utilitzar la documentació continguda en la carpeta/maletí.
 • Una plantilla encunyada dins de la qual estarà la papereta electoral estàndard corresponent a les Eleccions al Senat.
 • Un llistat, en braille, amb els noms dels candidats i candidates al Senat.
 • Un sobre gran que inclourà un sobre menut (mida quartilla) per cada candidatura que concorre a les Eleccions al Congrés dels Diputats. Cada un dels sobres menuts tindrà apegada una etiqueta en la qual constarà, en tinta i en braille, la denominació de la candidatura amb la papereta electora (estàndard, no en braille) dins.
El sobre gran anirà identificat amb una etiqueta que tindrà el text següent retolat en braille i imprés en tinta: "Eleccions al Congrés dels Diputats"

Cada un dels sobres de mida quartilla esmentats anteriorment contindrà la papereta normalitzada de votació corresponent a una candidatura proclamada. Perquè l'elector puga conéixer el contingut de cada sobre, s'adherirà a cada un una etiqueta on, en braille i també en tinta, s'especificarà el nom i les sigles de la candidatura amb la papereta dins del sobre.

Qui garantix que les traduccions al braille són correctes?

Els texts en braille inclosos en el maletí/carpeta de vot accessible els supervisa la Comissió Braille Espanyola, que emet els certificats corresponents, i el funcionament correcte del procediment de vot accessible el supervisa l'Administració Electoral (Juntes Electorals i Meses Electorals).

En les Eleccions a Corts Generals, en la Mesa electoral, què es lliura als electors que han sol·licitat per telèfon l'ús del procediment de votació accessible?

El dia de les Eleccions, l'elector o electora s'identificarà davant del president de la Mesa electoral corresponent o, si s'escau, davant dels seus vocals, comunicant que va sol·licitar en temps i forma la carpeta de votació accessible i facilitant el seu número de DNI.

Els membres de la Mesa electoral comptaran amb un llistat de sol·licituds de votació accessible en el qual constarà únicament el DNI de l'elector o electora que reclama la seua carpeta de votació accessible i les dades sobre la província, el municipi, el districte, la secció, la Mesa i l'adreça del local electoral corresponent.

Els membres de la Mesa electoral lliuraran a l'elector o electora el maletí/carpeta de votació accessible només si consta en el llistat ja esmenat.

Instruccions per a l'ús de la documentació continguda en el maletí/carpeta de votació accessible.

A. Preparació del vot.

Un vegada se li lliure la carpeta de votació accessible, pot demanar que els membres de la Mesa electoral li faciliten l'accés a un espai, ubicat el més a prop possible de la Mesa electoral, perquè puga gestionar-hi la documentació continguda en la carpeta de votació accessible amb garanties de privacitat. També es pot emportar la carpeta de votació accessible fora del local electoral i tornar més tard a emetre el seu vot.

Per a les Eleccions al Senat, marque amb un bolígraf o llapis la seua opció de vot en les caselles de la plantilla en braille dins de la qual està la papereta del Senat.

En la plantilla, cada candidatura està identificada amb un número. Busque'l en el llistat en braille de candidatures i així podrà saber la denominació de la candidatura així com els noms dels candidats i candidates al Senat corresponents a la candidatura. Una vegada seleccionats els candidats als quals vol atorgar el seu vot, extraga la papereta estàndard de la plantilla i introduïsca-la en el sobre de votació corresponent a les "Eleccions al Senat".

En el cas de l'Elecció al Congrés dels Diputats, òbriga el sobre gran que indica en braille "Eleccions al Congrés dels Diputats". Seleccione, entre els sobres menuts que hi ha dins, el que li indique en braille que conté la papereta corresponent a la candidatura a la qual desitja atorgar el seu vot, extraga la papereta i introdusca-la en el sobre de votació corresponent a les "Eleccions al Congrés dels Diputats".

B. Votació.

A continuació, dirigisca’s a votar a la Mesa electoral on haurà de mostrar al president o presidenta de la Mesa electoral, per a identificar-se, un dels documents següents:
 • El document nacional d'identitat (DNI). No servix el resguard del DNI en tràmit, ja que no hi apareix fotografia de l'elector o electora.
 • El passaport (amb fotografia).
No importa que els documents estiguen caducats, però han de ser els originals, no valen fotocòpies.

C. Material sobrant.

Després de la votació, es recomana a l'elector o electora que s’emporte el maletí/carpeta de votació accessible, juntament amb tot el material sobrant, per a assegurar el secret del vot emés.