Com es pot votar

Electors  /  Com es pot votar  /  Vot CERA

Vot de les persones que resideixen permanentment en l'estranger

Els espanyols que residisquen permanentment en l'estranger i que estiguen inscrits en el Cens de Residents Absents en l'Estranger (CERA) podran votar en les eleccions a Corts Generals; per a fer-ho, ho hauran de sol·licitar prèviament.

Sol·licitud
 

Per a formular la sol·licitud ha de fer el següent:

 • Emplenar l'imprès de sol·licitud que li remetrà l'Oficina del Cens Electoral o que podrà obtenir de la web del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació o descarregar-lo ací. No s’oblide de signar-lo.
 • Acompanyar l'imprès de sol·licitud d'un dels documents següents:
  • Fotocòpia del DNI.
  • Fotocòpia del Passaport expedit per les autoritats espanyoles.
  • Certificació de nacionalitat (d'expedició gratuïta pel Consolat o Ambaixada en què estiga inscrit).
  • Certificació d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular (d'expedició gratuïta pel Consolat o Ambaixada en què estiga inscrit).
  • Enviar-lo tot al més prompte possible, i en tot cas no més tard del dia 28 de maig (ampliat el termini fins al 6 de juny), a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la província en el cens de la qual estiga inscrit a Espanya. Pot consultar les adreces ací.
L'enviament de la sol·licitud també es podrà realitzar de manera telemàtica, per mitjà de l’accés de l'interessat al procediment "Sol·licitud de vot CERA" publicat en la Seu electrònica de l'INE, tot acreditant la seua identitat mitjançant un certificat electrònic reconegut, associat al seu DNI. Els qui no disposen de certificat electrònic, podran realitzar l'enviament de la sol·licitud per aquesta mateixa via, accedint al procediment amb la Clau de Tramitació Telemàtica (CTT) que figura preimpresa en la comunicació i adjuntant-hi còpia d'un dels documents anteriorment esmentats; en podran obtenir un justificant del registre electrònic de la presentació de la sol·licitud.

Ordre Interior 358/2015, de 27 de febrer per la qual es modifica l'annex 6 del RD 605/1999, de 16 d'abril de regulació complementària dels processos electorals (BOE 54 del 4/3/2015).

Resolució de 9 de març de 2015, de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'establix el procediment per a la sol·licitud de vot dels electors residents absents que viuen en l'estranger (BOE 63 del 14/3/2015).

Documentació per a votar
 

Una vegada proclamades les candidatures, i finalitzat el termini de recursos, l'Oficina del Cens Electoral li enviarà la documentació per a votar.

Els enviaments hauran d'estar realitzats en tot cas abans del 14 de juny, si bé a aquest termini haurà de sumar-se el temps que tarde a arribar la documentació al domicili en l'estranger.

La documentació electoral que remet l'Oficina del Cens Electoral és la següent:

 • Un full informatiu.
 • Paperetes i sobres de votació.
 • Dos certificats d'inscripció en el cens electoral o cens de residents absents. 
 • Sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial.
 • Sobre dirigit al Consolat o Ambaixada.
 • Imprès per a la devolució de les despeses de l'enviament del vot per correu.

Com votar
 

L'elector haurà de seleccionar la seua opció de vot (o no inclourà cap papereta, si el que desitja és votar en blanc):

 • Per a l'elecció de Diputats, introduirà la papereta corresponent a la candidatura triada dins del sobre de votació de color blanc.
 • Per a l'elecció de Senadors, marcarà el/els candidats de la seua elecció d’acord amb les instruccions que figuren en la papereta. Després ficarà aquesta papereta en el sobre de votació de color sèpia.
A continuació, introduirà en el sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial el següent:
 • Sobres de votació amb les paperetes.
 • Un dels certificats d'inscripció en el cens.
 • Fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles, o certificació de nacionalitat o d'inscripció en el Registre de Matricula Consular expedides pel Consolat d'Espanya en el país de residència.
A partir d'ací, l'elector pot optar per fer el següent amb aquest sobre i el seu contingut:
 • Dipositar-lo personalment en les urnes disposades per a açò en la seua Ambaixada o Consolat. Ho podrà fer entre els dies 22 a 24 de juny (tots dos inclusivament). Haurà de lliurar el segon certificat d'inscripció en el cens al funcionari consular.
 • Remetre’l per correu certificat. Podrà fer-ho fins al 21 de juny. En aquest cas, haurà d'introduir en el sobre dirigit al Consolat o Ambaixada el següent:
  • Sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial amb el contingut ja indicat.
  • El segon certificat d'inscripció en el cens.
  • Si així ho desitja, l'imprès emplenat per a la devolució de les despeses de l'enviament.
Serà indispensable per a la validesa d'aquests vots que conste clarament en el sobre un mata-segells o una altra inscripció oficial d'una Oficina de Correus de l'Estat corresponent o, si és el cas, de l'Oficina Consular de Carrera o Secció Consular de la Missió Diplomàtica corresponent, que certifique de manera indubtable el compliment dels terminis previstos.

Finalitzat el termini per al dipòsit del vot en urna, el funcionari consular expedirà una acta que haurà de remetre a la Junta Electoral Central i que contindrà el nombre de certificacions d'inscripció en el cens rebudes, així com el nombre de sobres rebuts per correu fins a la finalització del dipòsit del vot en urna i, si s’escau, les incidències que s’hagueren pogut produir.

L'endemà, tots els vots (rebuts per correu o dipositats en urna) hauran de ser remesos a l'Oficina que a aquests efectes es constituïsca en el Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació, que procedirà al seu enviament urgent a les Juntes Electorals encarregades de l'escrutini.

Més informació en l'Ambaixada o Consolat i en www.exteriores.gob.es i www.ine.es

Electors espanyols residents en l'estranger (CERA) que es troben temporalment a Espanya
 

Si algun elector del CERA es trobara temporalment a Espanya durant la convocatòria d'un procés electoral, podrà sol·licitar (igual que els residents en territori nacional) el vot per correu a partir de la data de la convocatòria i fins al dia 16 de juny, sense que açò supose la seua baixa en el CERA.

Per a açò, haurà d'emplenar la sol·licitud disponible en qualsevol oficina del Servici de Correus, indicant-hi expressament la seua inscripció en el cens d'espanyols residents en l'estranger, i dirigir-la a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent.

L'elector haurà de signar la sol·licitud i comprovar que l'empleat de correus posa la data i el segell corresponent.

Indicarà un domicili a Espanya on desitge rebre la documentació. Si ja s'haguera enviat la documentació al domicili d'inscripció per haver-ho sol·licitat des de l'estranger, se li enviarà un certificat d'inscripció amb la marca "DUPLICAT".

Rebuda la documentació electoral en l'adreça d'Espanya que haja assenyalat en la sol·licitud, l'elector enviarà el seu vot per correu certificat a la Junta Electoral Provincial corresponent no més tard del 22 de juny.

Aquests electors no podran votar personalment en la Mesa electoral.

Enllaç a la presentació dinàmica del CERA