Com es pot votar

Electors  /  Com es pot votar  /  Vot per correu des d'Espanya

Vot per correu des d'espanya

Com es vota per correu des d'Espanya?
 

Una vegada convocades les eleccions, i fins al dia 16 de juny, data en què finalitza el termini per a sol·licitar el vot per correu, els electors podran acudir a qualsevol oficina de Correus i sol·licitar l'imprès per a votar per correu.

Degudament emplenat, el lliurarà personalment en qualsevol oficina de Correus, acreditant la seua identificació davant de l'empleat d'aquesta oficina amb la presentació del seu DNI, passaport o permís de conduir (ja que inclouen fotografia del titular i signatura; en cap cas, fotocòpia), que així li'l requerirà per a la comprovació de la seua signatura.

Recorde: el termini per a poder sol·licitar el vot per correu finalitza el dia 16 de juny.

Els servicis de Correus remeten la sol·licitud degudament emplenada a l'Oficina del Cens Electoral, que en fa l'anotació corresponent en les llistes del cens. Per tant, l'elector que sol·licita el vot per correu, una vegada ha sigut admesa la seua sol·licitud, JA NO POT VOTAR PERSONALMENT.

A continuació l'Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat al domicili indicat per l'elector en l'imprès de sol·licitud un sobre amb la documentació següent:

 • paperetes i sobres de votació.
 • el certificat d'inscripció en el cens.
 • un sobre en el qual figurarà l'adreça de la Mesa on li correspondria votar.
 • un full explicatiu.
Aquesta documentació també ha de ser recollida personalment per l'elector, prèvia acreditació de la seua identitat. Si no estiguera en el seu domicili, haurà d'anar personalment a recollir-la a l'Oficina de Correus corresponent.

L'elector haurà de seleccionar la seua opció de vot:
 • Per a l'elecció de Diputats, introduirà la papereta corresponent a la candidatura triada dins del sobre de votació de color blanc.
 • Per a l'elecció de Senadors, marcarà el/els candidats de la seua elecció d’acord amb les instruccions que recull la mateixa papereta. Després ficarà aquesta papereta en el sobre de votació de color sèpia.
A continuació, introduirà en el sobre dirigit a la Mesa electoral el següent:
 • Sobres de votació amb les paperetes.
 • El certificat d'inscripció en el cens.
Té fins al dia 22 de juny per a enviar aquest sobre per correu certificat. Aquest enviament és gratuït per a l'elector, ja que serà el Ministeri de l'Interior a través del pressupost electoral qui es farà càrrec de compensar l'operador postal per aquests enviaments.

Cal tenir en compte que no és necessari que l'elector acudisca personalment a l'Oficina de Correus a certificar el sobre de votació, sinó que podrà fer-ho una altra persona en nom seu (Acord JEC 10 maig 1995).

El Servici de Correus conservarà fins al dia de la votació tota la correspondència adreçada a les Meses electorals i els la traslladarà a les nou del matí.

Així mateix, continuarà donant trasllat d’aquella que es puga rebre en aquest dia, fins a les vint hores. El Servici de Correus portarà un registre de tota la documentació rebuda, que estarà a la disposició de les Juntes Electorals.

Els sobres rebuts després de les vint hores del dia fixat per a la votació es remetran a la Junta Electoral de Zona (i es destruiran).

Com es barregen els vots rebuts per correu amb els que s'han dipositat personalment en l'urna?
 

El 26 de juny, a les 20 hores, una vegada que haja votat l'últim elector en la Mesa electoral, es procedirà a introduir en l'urna respectiva els sobres que continguen les paperetes del vot remesos per correu.

Per a açò, han de seguir-se els passos següents:

 1. Obrir, d'un en un, els sobres remesos al President de la Mesa i comprovar que contenen el certificat d'inscripció en el cens de l'elector i el sobre o sobres de vot per correu.
 2. Comprovar que l'elector està inscrit en el cens de la Mesa.
 3. Introduir en l'urna corresponent el sobre o sobres de votació.
 4. Anotar l'elector en la llista numerada de votants (els vocals anotaran el nom de l'elector en la llista numerada de votants).