Informació general

Formacions polítiques  /  Informació general  /  Què és la paritat electoral?

Què és la paritat electoral?

La paritat electoral és la presència equilibrada de dones i homes en l'àmbit de la representació política.

La Llei Orgànica del Règim Electoral General exigeix la composició equilibrada de les llistes electorals que es presenten en les eleccions al Congrés dels Diputats, eleccions Locals, a Consells Insulars, a Consells Insulars Canaris, al Parlament Europeu i a les Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes.

Aquesta composició equilibrada de dones i homes representa el següent:

En el conjunt de la llista de les eleccions al Congrés dels Diputats, i en tot cas en cada tram de 5 llocs, els candidats d'un o l’altre sexe no podran estar representats en menys del 40%.

Quan les candidatures per al Senat s'agrupen en llistes, aquestes llistes hauran de tenir igualment una composició equilibrada de dones i homes, de manera que la proporció dels uns i les altres siga el més propera possible a l'equilibri numèric.

Més informació:

Instrucció 5/2007, de 12 d'abril, de la Junta Electoral Central, sobre aplicació dels articles 44.bis i 187.2 de la LOREG en la redacció donada per la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
Acord 15/09/2011 de la JEC interpretació article 171.2 de la LOREG