Información xeral

Formacións políticas  /  Información xeral  /  Que é a paridade electoral?

Que é a paridade electoral?

A paridade electoral é a presenza equilibrada de mulleres e homes no ámbito da representación política.

A Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral esixe a composición equilibrada das listas electorais que se presenten nas eleccións ao Congreso dos Deputados, eleccións Locais, a Consellos Insulares, a Cabidos Insulares Canarios, ao Parlamento Europeo e ás Asembleas Lexislativas das Comunidades Autónomas.

Esta composición equilibrada de mulleres e homes supón o seguinte:

No conxunto da lista das eleccións ao Congreso dos Deputados, e en todo caso en cada tramo de 5 postos, os candidatos dun ou outro sexo non poderán estar representados en menos do 40%.

Cando as candidaturas para o Senado se agrupen en listas, tales listas deberán ter igualmente unha composición equilibrada de mulleres e homes, de forma que a proporción dunhas e outros sexa o máis próxima posible ao equilibrio numérico.

Máis información:

instrución 5/2007, do 12 de abril, da Xunta Electoral Central, sobre aplicación dos artigos 44.bis e 187.2 da LOREG na redacción dada pola Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.
Acordo 15/09/2011 da XEC interpretación artigo 171.2 da LOREG