Ministerio del Interior

Elecciones 2019

El servici postal en les eleccions

El servici postal en les eleccions

Per al correcte desenvolupament del procés electoral també és fonamental la participació d'un operador postal.

La Societat Estatal Correus i Telegrafs, Societat Anónima, té la condició d'operador designat per l'Estat per a la prestació del servici postal universal i el Govern li pot imposar unes obligacions de servici públic, q1uan siga necessari per a salvaguardar el normal desenvolupament deis processos electora Is (article 22.5 de la Llei 43/2010).

Aquesta imposició es realitza en els últims processos mitjan??ant acord del Consell de Ministres.

Les obligacions que s'imposen en aquests acords són aquelles actuacions que han de dur-se a terme una vegada convocat el procés i que resulten especialment transcendentals per al seu desenvolupament, per la urgencia i característiques deis enviaments i per la rellevancia que implica la custodia de la documentació electoral.

Aquestes obligacions i actuacions es referixen a:

•            El vot per correu d'electors residents en Espanya, deis residents absents i els temporalment absents.

•            El vot del personal embarcat, del personal de les Forces Armades embarcat o en situacions excepcionals vinculades a la defensa nacional.

•            El vot deis interns en centres penitenciaris.

•            Els enviaments realitzats per l'Oficina del Cens Electoral.

•            Els enviaments de propaganda electoral que realitzen els partits polítics.

•            La recollida de la documentació electoral en les meses electorals

La imposició d'aquestes obligacions ha de ser objecte de compensació; és a dir, aquells intervinents en el procés electoral que utilitzen els servicis postals no han d'assumir directament cap cost. Cosa que no vol dir que no en tinguen, ja que és el pressupost electoral el que l'assumix.