EL CONGRÉS DELS DIPUTATS I DIPUTADES

EL CONGRÉS DELS DIPUTATS I DIPUTADES

El Congrés dels Diputats i Diputades és una de les dos cambres que conformen les Corts Generals, a la qual la Constitució ha reservat una sèrie de funcions i facultats importants.

El Congrés autoritza la formació del Govern, pot provocar-ne el cessament, coneix en primer lloc la tramitació dels projectes legislatius i dels pressupostos, i ha de confirmar o rebutjar les esmenes o els vetos del Senat sobre eixos textos legislatius.

El nombre de diputats i diputades és 350.

La distribució de diputats i diputades per províncies es fa de la manera següent:
A cadascuna de les cinquanta províncies li correspon un mínim inicial de dos diputats i diputades. Les ciutats de Ceuta i Melilla elegixen un diputat o diputada cadascuna.

Els 248 diputats i diputades restants es repartixen entre les cinquanta províncies en proporció a la població corresponent.

El Reial Decret de convocatòria de les eleccions concreta el nombre de diputats i diputades que tria cada província.

Tots els diputats i diputades es trien per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret. En cada província es trien els diputats i les diputades corresponents segons el que fixa el Reial Decret de convocatòria.

Els partits polítics presenten els seus candidats i les seues candidates en llistes tancades i bloquejades, de manera que el dia de les eleccions l’electorat no pot seleccionar candidats o candidates individuals o alterar l’ordre de les llistes, sinó que haurà de triar la papereta del partit que vulga i la introduirà en el sobre corresponent.