Información xeral sobre as Mesas electorais

Membros de Mesa  /  Información xeral sobre as Mesas electorais

Información xeral sobre as Mesas electorais

As Mesas electorais forman parte da Administración electoral, xunto coas Xuntas electorais.

Á Mesa electoral correspóndelle presidir o acto da votación, controlar o desenvolvemento da votación e realizar o reconto e o escrutinio.

A Mesa electoral está integrada por un Presidente ou Presidenta e dous vogais.

O nomeamento dos integrantes da Mesa electoral é competencia de cada Concello, e son elixidos polo Pleno Municipal mediante sorteo público por medio de calquera procedemento aleatorio ou mecanismo ao azar. Non hai obxección para que o referido sorteo poida realizarse ante a Xunta de Goberno Local, no caso de que o Pleno do Concello delegase nela esa competencia, sempre que a leve a cabo nunha sesión pública.

Este sorteo realízase entre a totalidade de persoas censadas na Sección que teñan menos de 70 anos e saiban ler e escribir, aínda que, a partir dos sesenta e cinco anos de idade, se poderá manifestar a renuncia no prazo de sete días. Quedará excluído quen alcance a maioría de idade no prazo comprendido entre a formación das listas de electores e a votación.

O Presidente ou Presidenta deberá ter o título de Bacharel ou o de Formación Profesional de segundo grao ou, subsidiariamente, o de Graduado Escolar ou equivalente.

Designaranse dous suplentes por cada membro da Mesa electoral (dous por cada un dos vogais, e outros dous suplentes para o Presidente ou Presidenta da Mesa).

Para as eleccións do 26 de xuño os sorteos realízanse entre os días 28 de maio e 1 de xuño.

Aos designados polo Pleno Municipal notifícaselles a súa condición de membros de Mesa durante os tres días seguintes ao sorteo; é dicir, entre o 28 de maio e o 4 de xuño, aínda que se se produce máis tarde, o atraso non será causa que invalide a designación.

Xunto coa notificación seralles proporcionado un Manual de instrucións para os Membros das Mesas Electorais.

A designación como membro de Mesa para un proceso electoral non supón a continuidade da designación para o seguinte, aínda que nada impide que en virtude do sorteo se poida ser designado membro de Mesa electoral en procesos consecutivos.