Subvenciones por gastos electorales

Formacions polítiques  /  Subvenciones por gastos electorales  /  Transferència dels imports de les subvencions per despeses electorals

TRANSFERÈNCIA DELS IMPORTS DE LES SUBVENCIONS PER DESPESES ELECTORALS

IMPORTANT: Perquè el Ministeri de l'Interior puga tramitar les subvencions per despeses electorals és imprescindible que es comunique a la Junta Electoral competent, o en el seu moment al Tribunal de Comptes, perquè aquests posen en coneixement de la Direcció General de Política Interior, el següent:

  1. Denominació de l'entitat política, indicant si és partit, federació, coalició o agrupació d'electors.
  2. Província on han obtingut resultats electorals o on està la seu central.
  3. Dades identificatives de l'Administrador (nom, cognoms, domicili, localitat i província), autoritzant el consentiment de verificar les seues dades personals a través del Sistema de Verificació de Dades d'Identitat o fotocòpia del seu DNI.
  4. Model de designació de compte bancari i comunicació de la baixa de dades bancàries del Ministeri d'Economia i Competitivitat, en la qual cal reflectir:
    • Els 24 dígits del codi IBAN
    • Les dades identificatives de l'Administrador, que és a qui es fa la transferència.
    • La denominació de l'entitat política a la qual representa l'Administrador esmentat.
Esta informació es pot remetre directament a la Direcció General de Política Interior, sempre que s'haja comunicat amb anterioritat als òrgans esmentats.