Ministerio del Interior

Elecciones 2019

Les eleccions en xifres

Les eleccions en xifres
ELECCIONS CONVOCADES PE 2019 EL 2019 G 2016 L 2015 PE 2014
Diputats per elegir 54* --- --- --- 54
Candidatures proclamades 32 --- --- 39
Candidats 1.902 --- 5.320 --- 2.368
Homes 973 2.729 --- 1.273 / 53,76%
Dones 929 2.591 --- 1.095 / 46,24%
Totals
Regidors --- 67.010 --- 67.331 ---
Alcaldes (elecció directa-municipis en consell obert) 103 103
Alcaldes --- 8.131 --- 8.122 ---
Diputats provincials --- --- 1.040 ---
Consellers de cabildos --- 157 --- 155 ---
CENSOS ELECTORALS (FONT INE**) PE 2019 EL 2019 G 2016 L 2015 PE 2014
Població de dret 46.722.980 46.722.980 46.624.382 46.771.341 47.129.783
Cens d'espanyols residents a Espanya (CER) 34.803.653 34.803.653 34.597.844 34.634.572 34.485.294
Cens d'espanyols residents a l'estranger amb dret a vot (CERA***) 2.103.216 7.759 1.920.256 6.649 1.724.390
Cens de residents estrangers a Espanya (CERE****) 365.310 466.316 --- 463.765 336.585
Total cens** 37.272.179 35.277.728 36.518.100 35.104.986 36.546.270
Nous electors des de les eleccions generals 2016 1.190.646 1.190.646
Nous electors des de les eleccions locals 2015 1.618.987 1.618.987
Nous electors des de les eleccions Parlament Europeu 2014 2.013.064 2.013.064
ADMINISTRACIÓ ELECTORAL PE 2019 EL 2019 G 2016 L 2015 PE 2014
1 - Juntes electorals
Junta Electoral Central 1 1 1 1 1
Juntes electorals provincials 50 50 50 50 50
Juntes electorals de zona 303 303 303 303 303
2 - Circumscripcions, locals**, seccions**, meses **
Municipis 8.131 8.131 8.125 8.122
Locals electorals ** 23.194 23.194 22.953 23.322 23.026
Seccions electorals ** 36.301 36.301 36.195 36.233 36.141
Meses electorals ** 60.076 60.076 57.526 57.739 49.455
Membres de meses (titulars) 180.228 180.228 172.578 173.217 108.622
Membres de meses (suplents) 360.456 360.456 345.156 346.434 296.670
Total membres de mesa (titulars + suplents) 540.684 540.684 517.734 519.651 405.292
MITJANS MATERIALS PE 2019 EL 2019 G 2016 L 2015 PE 2014
Urnes aprox. 70.000 215.000 210.000 209.000 68.000
Cabines aprox. 59.000 59.000 58.000 59.000 58.000
Total paperetes aprox.***** 800.000.000 360.000.000 --- 963.500.000
Sobres per confeccionar Administració de l'Estat 37.000.000 36.000.000 66.800.000 37.355.500 35.528.000
Manual d'instruccions per a membres de mesa 900.000 900.000 870.000 907.346 765.467
ALTRES ELECCIONS CONVOCADES PE 2019 EL 2019 G 2016 L 2015 PE 2014
Diputats assemblees legislatives comunitats autònomes --- 715 --- 802 ---
Procuradors, apoderats i junters (juntes generals territoris històrics del País Basc) --- 153 --- 153 ---
Consellers (Consell General d'Aran-Lleida) --- 13 --- 13 ---
Consellers insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa --- 59 --- 59 ---
Entitats territorials menors (LTEBM) --- 3.356 -- 3.713 --

*Una vegada la retirada del Regne Unit de la Unió sigui jurídicament efectiva, el nombre de representants elegits a Espanya es fixa en 59 (Art.3.2 Decisió UE 2018/937 del Consell Europeu)

** Les dades de cens, seccions, locals i meses electorals que s'ofereixen corresponen a les dades de l'INE en el cens de consulta. Per a més detall sobre aquestes dades: http://www.ine.es/oficina_censo

*** En les eleccions locals el CERA només pot votar en les assemblees de Ceuta i Melilla.

**** El cens CERE en les eleccions al Parlament Europeu està format pels ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea residents a Espanya, en les eleccions locals a més d'aquests també el componen els residents dels països amb acord de reciprocitat.

*****El total de paperetes és una xifra aproximada. Les encarregades de fabricar-les per a les eleccions al Parlament Europeu són les delegacions/subdelegacions del Govern.