Ministerio del Interior

Elecciones 2019

Paritat electoral

Què és la paritat electoral?

La paritat electoral és la presència equilibrada de dones i homes en l'àmbit de la representació política.

La Llei orgànica del règim electoral general exigeix la composició equilibrada de les llistes electorals que es presenten en les eleccions al Congrés dels Diputats, eleccions locals, a consells insulars, a cabildos insulars canaris, al Parlament Europeu i a les assemblees legislatives de les comunitats autònomes.

Aquesta composició equilibrada de dones i homes suposa el següent:

En el conjunt de la llista, i en tot cas en cada tram de 5 llocs, els candidats i les candidates d’un sexe o de l'altre no poden tindre una representació menor del 40%. Se n’exceptuen els municipis menors de 3.000 habitants i les illes menors de 5.000 habitants.

En les eleccions de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes, les lleis reguladores dels seus respectius règims electorals poden establir mesures que afavorisquen més presència de dones en les candidatures que es presenten a les eleccions de les assemblees legislatives citades.

Més informació: