Ministerio del Interior

Elecciones 2019

Paridad Electoral

Que é a paridade electoral?

A paridade electoral é a presenza equilibrada de mulleres e homes no ámbito da representación política.

A Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral esixe a composición equilibrada das listas electorais que se presenten nas eleccións ao Congreso, eleccións locais, Consellos Insulares, Cabidos Insulares Canarios, Parlamento Europeo e Asembleas Lexislativas das Comunidades Autónomas.

Esta composición equilibrada de mulleres e homes supón o seguinte:

No conxunto da lista das Eleccións ao Parlamento Europeo, os candidatos de cada un dos sexos non poderán estar representados en menos do corenta por cento. Cando o número de postos a cubrir sexa inferior a cinco, a proporción de mulleres e homes será o máis achegada posíbel ao equilibrio numérico.

Máis información: