Ministerio del Interior

Elecciones 2019

Paritat electoral

Què és la paritat electoral?

La paritat electoral és la presència equilibrada de dones i homes en l'àmbit de la representació política.

La Llei orgànica del règim electoral general exigeix la composició equilibrada de les llistes electorals que es presentin en les eleccions al Congrés, eleccions locals, consells insulars, cabildos insulars canaris, Parlament Europeu i assemblees legislatives de les comunitats autònomes.

Aquesta composició equilibrada de dones i homes comporta el següent:

En el conjunt de la llista de les eleccions al Parlament Europeu, els candidats de cadascun dels sexes no poden estar representats en menys del quaranta per cent. Quan el nombre de llocs que cal cobrir sigui inferior a cinc, la proporció de dones i homes ha de ser al més propera possible a l'equilibri numèric.

Més informació: