Ministerio del Interior

Elecciones 2019

Vot per correu des d’Espanya

AVÍS

S'amplia el termini del vot per correu fins al dia 24 de maig a les 14h.

Una vegada convocades les eleccions, i fins al dia 16 de maig, data en què acaba el termini per sol·licitar el vot per correu, es pot anar a qualsevol oficina de Correus i sol·licitar l'imprès per votar per correu.

Un cop emplenat degudament l’imprès, s’ha de lliurar personalment en qualsevol oficina de Correus, i cal que la persona acrediti la seva identificació davant el personal d'aquesta oficina, que així li ho requerirà per tal de comprovar-ne la signatura, amb la presentació del DNI, passaport o permís de conduir (ja que inclouen la fotografia del titular i signatura; en cap cas fotocòpia), “és possible que la identitat del votant estranger sigui acreditada mitjançant la presentació d'un document oficial expedit per les autoritats espanyoles o de l'Estat d'origen que inclogui la signatura i la foto de l'elector i que n’acrediti la identitat” (Acord JEC 7/4/2011).

Cal recordar: el termini per poder sol·licitar el vot per correu acaba el proper dia 16 de maig.

Els serveis de Correus envien la sol·licitud emplenada degudament a l'Oficina del Cens Electoral, que en fa l'anotació corresponent en les llistes del cens. Per tant, la persona que sol·licita el vot per correu, una vegada ha estat admesa la seva sol·licitud, ja NO pot votar personalment.

A continuació l'Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat al domicili indicat en l'imprès de sol·licitud un sobre amb la documentació següent:

  • Una papereta de cadascuna de les formacions polítiques que es presenten a cadascun dels processos convocats.
  • Un sobre o uns sobres de votació.
  • El certificat d'inscripció en el cens.
  • Un sobre en el qual apareix l’adreça de la mesa on li correspon votar.
  • Un full explicatiu.

Aquesta documentació l’ha de rebre la persona que l’ha sol·licitat, amb l’acreditació prèvia de la seva identitat. Si no és al seu domicili, ha d'anar personalment a recollir-la a l'Oficina de Correus corresponent.

Una vegada que hagi escollit per a cada procés la papereta de vot, l’ha d’introduir en el sobre de votació corresponent (o no hi ha d’incloure cap papereta si vol votar en blanc) i l’ha de tancar. Ha d’incloure el sobre o els sobres de votació i el certificat d'inscripció en el cens en el sobre adreçat a la mesa i l’ha d’enviar per correu certificat en tot cas no més tard del 22 de maig (Ampliat el termini fins al 24 de maig a les 14 hores).. Aquest enviament és gratuït, ja que el Ministeri de l'Interior, a través del pressupost electoral, és qui es fa càrrec de compensar l'operador postal per aquests enviaments.

Correus ha de lliurar en les meses electorals la correspondència que es pugui rebre fins a les vint hores del dia de la votació. Els sobres rebuts després de les vint hores s’han d’enviar a la Junta Electoral de Zona i s’han de destruir.