Ministerio del Interior

Elecciones 2019

El paper de Correus i Telègrafs en el procés electoral

Per al desenvolupament correcte del procés electoral, també és fonamental la participació d'un operador postal.

La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., té la condició d'operador designat per l'Estat per prestar el servei postal universal i el Govern li pot imposar altres obligacions de servei públic, quan sigui necessari per salvaguardar el desenvolupament normal dels processos electorals.

Aquesta imposició es realitza en els últims processos mitjançant Acord de Consell de Ministres.

Les obligacions que s'imposen en aquests acords són les actuacions que s’han de dur a terme una vegada s’ha convocat el procés i que resulten especialment transcendentals per al seu desenvolupament, per la urgència i les característiques dels enviaments i per la rellevància que implica custodiar la documentació electoral.

Aquestes obligacions i actuacions es refereixen:

  • Al vot per correu d'electors i electores residents a Espanya, de residents absents i d'electors i electores temporalment absents,
  • al vot del personal embarcat, del personal de les forces armades embarcat o en situacions excepcionals vinculades amb la defensa nacional,
  • al vot del personal intern en centres penitenciaris,
  • a enviaments que fa l'Oficina del Cens Electoral,
  • a enviaments de propaganda electoral que fan els partits polítics,
  • a recollida de la documentació electoral en les meses electorals.

La imposició d'aquestes obligacions ha de ser objecte de compensació, és a dir, els intervinents en el procés electoral que facin servir els serveis postals no han d'assumir directament cap cost; això no vol dir que no en tinguin, sinó que és el pressupost electoral el que l'assumeix.

Acord del Consell de Ministres pel qual s'estableixen obligacions de servei públic al prestador del servei postal universal en les eleccions que es convoquin durant 2019.

Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal

Visita virtual del Servicio Postal en el Proceso Electoral