Accesibilitat del procès electoral

Accessibilitat  /  Accesibilitat del procès electoral

Guia breu sobre accessibilitat: Eleccions a Corts Generals 2016

 

Locals electorals i meses electorals accessibles
 

Els locals electorals i les meses electorals (proposats pels ajuntaments a les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral) han de ser accessibles i disposar d’un espai, accessible i adequat, tan proper com sigui possible a la mesa electoral en què l’elector hagi de votar. L’espai ha d’oferir les mateixes condicions de privacitat necessàries per tal que l’elector pugui escollir l’opció de vot en secret.

Transport d’electors: En els processos electorals la gestió dels quals correspongui a l’Administració General de l’Estat, com és el cas de les eleccions a les Corts Generals, si es constata l’absència de transport públic accessible al local electoral, l’Administració General de l’Estat ha de proporcionar mitjans de transport gratuïts adequats per a les persones amb discapacitat motora que ho demanin, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària. A aquest efecte, es pot contactar amb la junta electoral de zona competent o, directament, amb la delegació o subdelegació del Govern corresponent. www.juntaelectoralcentral.es

Membres de les meses electorals
 

Els membres de les meses electorals han de vetllar perquè els electors amb discapacitat puguin exercir el dret de vot amb la màxima autonomia possible i, amb aquesta finalitat, han d’aplicar tots els ajustaments raonables que siguin necessaris.

Serveis gratuïts per a membres de la mesa electoral sords o amb discapacitat auditiva:

1.   Servei gratuït d’interpretació de llengua de signes per a persones sordes o amb discapacitat auditiva (usuàries de llengua de signes) que hagin estat designades membres de la mesa electoral (tant titulars com suplents).

 1. Les administracions públiques han de proporcionar a les persones sordes o amb discapacitat auditiva (usuàries de llengua de signes) que hagin estat designades membres de mesa electoral, sense perjudici del dret que els correspongui a excusar l’acceptació del càrrec de membre de la mesa electoral d’acord amb les disposicions de l’article 27.3 de la LOREG i sempre que aquestes persones ho demanin dins el termini establert i en la forma escaient, un servei gratuït d’intèrpret de llengua de signes quan es tracti de persones sordes o amb discapacitat auditiva usuàries de la llengua de signes espanyola o, si escau, de les llengües de signes pròpies de les comunitats autònomes.
 2. Procediment:
  • Aquestes persones podran sol·licitar a la junta electoral de zona, per escrit i en el termini de set dies fixat per l’article 27.3 de la LOREG, el servei gratuït d'intèrpret de la llengua de signes.
  • La junta electoral de zona posarà en coneixement de la delegació/subdelegació del Govern corresponent els casos en què hagi resolt que cal proporcionar el servei gratuït d’intèrpret de llengua de signes.

La subdelegació del Govern corresponent ha de comunicar aquests casos al Ministeri de l’Interior (atès que li correspon la coordinació de la gestió i desenvolupament dels processos electorals d’àmbit estatal, a més de les funcions que corresponen a les unitats dependents d’altres ministeris amb competències en matèria electoral) i, alhora, s’ha de posar en contacte amb el telèfon de la CNSE 607992514 (horari d'atenció: de 8 a 20 h), habilitat especialment per la Confederació Estatal de Persones Sordes (CNSE) en col·laboració amb el Ministeri de l’Interior i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a l'efecte de seleccionar els intèrprets oficials de llengua de signes que hagin de prestar el servei esmentat durant la jornada electoral.

2.   Servei gratuït de bucle d’inducció magnètica a la mesa electoral per a persones sordes o amb
discapacitat auditiva (usuàries de llengua de signes) que hagin estat designades membres de la mesa electoral (tant titulars com suplents).

Procediment:
 • Aquestes persones poden sol·licitar a la junta electoral de zona, per escrit i en el termini de set dies, el servei gratuït de bucle d’inducció magnètica.
 •  La junta electoral de zona ha de posar en coneixement de la delegació/subdelegació del Govern corresponent els casos en què hagi resolt que s’ha de proporcionar el servei gratuït esmentat.
La subdelegació del Govern corresponent ha de comunicar els casos al Ministeri de l’Interior, el qual durà a terme totes les gestions necessàries amb la FIAPAS (Confederació Espanyola de Famílies de Persones Sordes).

Procediment de votació accessible: lliurament a la mesa electoral de la documentació complementària en braille per a electors cecs o amb discapacitat visual greu que ho hagin demanat dins el termini establert i en la forma escaient (tel. gratuït del Ministeri de l'Interior 900 150 000)
 

Si en una mesa electoral hi ha de votar una persona cega que hagi demanat el maletí de vot accessible trucant al telèfon gratuït del Ministeri de l’Interior (900 150 000) del 3 al 30 de maig, d'acord amb la normativa vigent, a la mesa electoral el dia de les eleccions hi ha d’haver:

1. Una llista amb el DNI dels electors que hagin sol·licitat el vot accessible.

2. El maletí de votació accessible per a les eleccions a les Corts Generals, que conté:

 • Una guia explicativa en braille.
 • Un sobre de votació normalitzat, no retolat en braille, per a les eleccions al Senat. o   Una plantilla encunyada dins la qual hi ha la papereta electoral estàndard per a les eleccions al Senat.
 • Una llista, en braille, amb els noms dels candidats i candidates al Senat. o   Un sobre gran amb una etiqueta en braille i tinta que diu «Eleccions al Congrés dels Diputats». Aquest sobre gran conté:
  • Un sobre petit (mida quartilla) per cada candidatura que concorri a les eleccions al Congrés dels Diputats en la circumscripció electoral corresponent. A cadascun dels sobres petits hi ha d’haver enganxada una etiqueta en què constarà, en tinta i braille, el nom i les sigles de la candidatura la papereta electoral de la qual (estàndard, no en braille) és dins el sobre.
  •  Un sobre de votació normalitzat, no retolat en braille, per a les eleccions al Congrés dels Diputats.

Recomanacions generals: les persones amb discapaciat i la jornada electoral
 

1. Actueu amb naturalitat i respecte.

Les persones amb discapacitat són autònomes i independents, i se les ha de tractar com a tals.
No es pot pressuposar que una persona, pel sol fet de tenir una discapacitat, necessiti ajuda. Si l’entorn és accessible, les persones amb discapacitat es poden desenvolupar amb facilitat.
Guieu-vos en tot cas pel sentit comú i pel principi d’igualtat i no discriminació.

2. Pregunteu abans d’ajudar.

Pregunteu si és necessari que ajudeu només si sembla que l’elector o l’electora amb discapacitat necessita ajuda. Si accepta que l’ajudeu, abans d'actuar, pregunteu-li de quina manera concreta podeu ajudar.
Adreceu-vos directament a la persona amb discapacitat, no a l'acompanyant (per exemple, persona de la seva confiança, intèrpret de llengua de signes, etc.), si escau.

3. Feu servir el sentit comú.

Per exemple, partiu de la idea que una persona amb cadira de rodes és una persona asseguda i, davant una persona asseguda, és normal ajupir-se per estar a la mateixa altura o asseure’s en una cadira davant seu.

Si, en cas d’una incidència plantejada per una persona amb discapacitat, no sabeu com actuar, poseu-vos en contacte amb el responsable de l’Administració del local electoral o amb la junta electoral de zona.

Si a l’hora de votar es forma una cua, és recomanable que els electors amb discapacitat tinguin preferència per emetre el vot.

Els gossos pigall i els gossos d’assistència per a persones amb discapacitat s’han d'admetre i no se’ls pot separar de la persona que els necessita, com tampoc se'ls pot molestar o distreure.

4. Sigueu prudents amb el contacte físic.

Hi ha persones amb discapacitat que depenen dels braços per mantenir l’equilibri. Si les agafeu pel braç, encara que sigui volent ajudar, podríeu fer-los perdre l’equilibri o espantar-les perquè no esperaven el contacte.

Mireu de no tocar les cadires de rodes o, si escau, el bastó: les persones amb discapacitat consideren que aquests elements pertanyen al seu espai personal.

5. L’accés al local electoral i l’itinerari fins a la mesa electoral: acompanyament i informació.

A petició dels electors o les electores amb discapacitat, i només si ho demanen, a l’entrada del local electoral el representant de l’Administració o els membres de les forces i cossos de seguretat els poden acompanyar en l’itinerari fins a la mesa electoral corresponent, sense empènyer ni tocar, si escau, la cadira de rodes, tret que la persona amb discapacitat ho demani.

Si és una persona amb discapacitat visual se li pot oferir que se’ns agafi al braç. En aquest cas, adaptarem el pas al de la persona amb discapacitat visual i tindrem en compte les característiques de l’entorn per on ens desplacem, perquè pugui caminar amb comoditat.

Per tal d’atendre les demandes d’informació i orientació que ens facin les persones amb discapacitat, tant pel que fa a l'accés al local electoral com pel que fa al desplaçament per l’interior del local fins a arribar a la mesa electoral, cal que tingueu en compte les pautes indicades a l’apartat següent.

6. Pautes per facilitar la comunicació: comuniqueu-vos amb claredat.

En relació amb les persones sordes o amb discapacitat auditiva, és recomanable que els parleu de cara, sense moure el cap; eviteu parlar-los estant d’esquena, ajupits o escrivint; no crideu, i vocalitzeu de manera normal; és a dir, parleu-los amb el ritme normal de qualsevol conversa sense tenir objectes a la boca ni obstaculitzant la visió clara de la cara; si convé, també podeu recórrer a l'escriptura, als gestos naturals o a un contacte lleuger amb el braç. El lloc ha d'estar ben il·luminat, i la persona sorda o amb discapacitat auditiva no pot estar de cara cap al sol, ja que el contrallum li impedeix veure bé la cara.

No us comuniqueu amb paraules soltes, ja que poden induir a errors. Les persones sordes necessiten el contingut íntegre d’una frase per entendre el context.

Quan interactueu amb una persona amb discapacitat visual, eviteu l’ús d’indicacions genèriques com ara «aquí», «allà», «això»... En aquests casos, val més fer servir expressions més orientatives. Per exemple: «ho teniu a l'esquerra», «darrere vostre». Si voleu informar sobre un objecte, podeu conduir, avisant-la abans, la mà de la persona amb discapacitat visual envers l’objecte sobre el qual l’esteu informant, i indicar-li de què es tracta.

Si parlem amb una persona amb discapacitat visual, l’avisarem si ens n’anem. Si no ho fem, pot continuar adreçant-se a nosaltres pensant que encara hi som. De la mateixa manera, si tornem, li ho hem d’indicar.

Comproveu que la persona amb discapacitat ha comprès el que li voleu comunicar.

7. Persones amb discapacitat que són membres de la mesa electoral.

Com ja s’ha dit més amunt, és possible que una persona sorda o amb discapacitat auditiva (usuària de llengua de signes) hagi estat designada com a membre de mesa electoral. Per ser-ho, pot disposar d’un servei gratuït d’intèrpret de llengua de signes, si ho sol·licita prèviament a la junta electoral competent, seguint el procediment descrit a l’apartat II d’aquesta guia.

De la mateixa manera, en el cas que una persona sorda o amb discapacitat auditiva es comuniqui per llengua oral, cal tenir en compte les pautes de comunicació indicades a l’apartat 6. És possible que un membre de la mesa electoral faci servir un mitjà de suport a la comunicació oral: el bucle d’inducció magnètica és un “producte de suport", un dispositiu de la mida d'un foli que només s’ha de connectar a la xarxa elèctrica.

Més informació:

infoelectoral@interior.es
www.infoelectoral.mir.es
http://www.interior.gob.es/