Les eleccions en xifres

Electors  /  Les eleccions en xifres
ELECCIONS CONVOCADES G 2016 G 2015 L 2015
Diputats a elegir 350 350 ---
Senadors a elegir 208 208 ---
Candidatures presentades al Congrés dels Diputats 572 625 ---
Candidatures presentades al Senat 606 673 ---
Candidatures proclamades al Congrés dels Diputats** 545 605 ---
Candidatures proclamades al Senat** 582 657 ---
Candidats titulars al Congrés dels Diputats (homes)** 1.980 2.263 ---
Candidates titulars al Congrés dels Diputats (dones)** 1.836 2.090 ---
Candidats suplents al Congrés Diputats (homes)** 749 838 ---
Candidates suplents al Congrés Diputats (dones)** 755 800 ---
Candidats titulars al Senat (homes)** 761 875 ---
Candidates titulars al Senat (dones)** 556 668 ---
Candidats suplents al Senat (homes)** 1.312 1.541 ---
Candidates suplents al Senat (dones)** 1.310 1.536 ---
CENSOS ELECTORALS (FONT INE*)      
Població de dret 46.624.382 46.771.341 46.771.341
Cens d'espanyols residents a Espanya 34.597.844 34.635.680 34.634.572
Cens d'espanyols residents a l'estranger amb dret de vot 1.920.256 1.875.272 6.649
Cens de residents estrangers a Espanya --- --- 463.765
Total cens* 36.518.100 36.510.952 35.104.986
Electors nous des de les Eleccions Generals 2015 197.245 --- ---
Electors nous des de les Eleccions Locals 2015 421.064 --- ---
ADMINISTRACIÓ ELECTORAL      
1 - Juntes electorals      
Junta Electoral Central 1 1 1
Juntes electorals provincials 50 50 50
Juntes electorals de zona 303 303 303
2 - Circumscripcions, col·legis, seccions, meses *      
Circumscripcions Congrés 52 52 ---
Circumscripcions Senat 59 59 ---
Municipis 8.125 8.123 8.122
Locals electorals 22.953 22.951 23.322
Seccions electorals 36.195 36.217 36.233
Meses electorals 57.526 57.486 57.739
Membres de meses (titulars) 172.578 172.458 173.217
Membres de meses (suplents) 345.156 344.916 346.434
Total membres de meses (titulars + suplents) 517.734 517,374 519.651
MITJANS MATERIALS      
Urnes Aprox. 210.000 210.000 209.000
Cabines Aprox. 58.000 58.000 59.000
Total paperetes (Congrés + Senat) aprox. 360.000.000 400.000.000 ---
Sobres a confeccionar Administració de l'Estat 66.800.000 66.800.000 37.355.500
Manual d'instruccions per a membres de mesa 870.700 870.700 907.346

* Les dades de cens, seccions, locals i meses electorals que s'ofereixen corresponen a les dades de l'INE en cens de consulta. Si voleu més detalls sobre aquestes dades: http://www.ine.es/oficina_censo
** El total de paperetes al Congrés i al Senat és una xifra aproximada. Les delegacions i subdelegacions del Govern s'encarreguen de la fabricació de les paperetes per a les eleccions a les Corts Generals.
Per a aquest procés s'han reduït les candidatures proclamades respecte de l'anterior.