Com es pot votar

Electors  /  Com es pot votar  /  Vot presencial

Vot presencial (Vot en mesa)

On es vota?
 

Cada elector rebrà de l'Oficina del Cens Electoral una targeta censal amb les dades actualitzades de la seva inscripció en el cens electoral i de la Secció i Mesa en què li correspon votar. L'Oficina del Cens Electoral comunicarà igualment als electors afectats les modificacions de Seccions, locals o Meses que s’hagin pogut produir.

A quina hora obren i tanquen els locals electorals?
 

La votació comença a les 9 hores del dia 26 de juny, encara que els locals estan oberts abans perquè puguin presentar-se els membres de les Meses electorals i les hi constitueixin, verifiquin que no hi ha problemes amb el material electoral (urnes, cabines, suports senyalitzadors, sobres, paperetes, impresos…), acreditin apoderats i interventors, etc.

La votació acaba a les 20 hores, moment en el qual el President de la Mesa electoral anuncia el final de la votació. No obstant això, si encara queda algú dins del local electoral, el President de la Mesa li permetrà votar.

Com s'identifica l'elector?
 

La identificació es realitza mitjançant:

  • Document nacional d'identitat (DNI).
  • Passaport (amb fotografia).
  • Permís (carnet) de conduir (amb fotografia).
No importa que aquests documents estiguin caducats, però han de ser els originals, no valen fotocòpies. 

Com es desenvolupa la votació?
 

La votació comença a les 9 hores, encara que els locals estan oberts abans perquè puguin presentar-se els membres de les Meses electorals i les hi constitueixin, verifiquin que no hi ha problemes amb el material electoral, acreditin apoderats i interventors, etc.

Solament es pot votar en la Mesa electoral que correspongui a cada elector, excepte els interventors que exerceixen el seu dret de sufragi en la Mesa davant la qual estan acreditats si pertany a la mateixa circumscripció en què estan inscrits.

Els electors s'acostaran a la Mesa d'un en un i manifestaran el seu nom i cognoms al President. Els vocals i els interventors comprovaran a través de les llistes del cens el dret a votar i la identitat de l'elector, que lliurarà per la seva pròpia mà al President el sobre o sobres de votació tancats, qui, sense ocultar-los en cap moment a la vista del públic, dirà en veu alta el nom de l'elector i, afegint-hi “Vota”, lliurarà el sobre o sobres a l'elector, que els dipositarà en l'urna o urnes.

La votació acaba a les 20 hores, moment en el qual el President de la Mesa electoral anuncia el final de la votació. No obstant això, si encara queda algú dins del local, el President li permetrà votar.

Si el dia 26 és per a mi laborable, tinc dret a absentar-me del meu treball per a poder anar a votar?
 

L'Administració de l'Estat o, si és el cas, la de les Comunitats Autònomes que tinguin atribuïdes competències en matèria laboral, previ acord amb els Delegats del Govern respecte dels treballadors per compte aliè, i les Administracions públiques respecte al seu personal, adoptaran les mesures precises perquè els electors que prestin els seus serveis el dia de les eleccions puguin disposar en el seu horari laboral de fins a quatre hores lliures per a l'exercici del dret del vot, que seran retribuïdes. Quan el treball es presti en jornada reduïda, s’efectuarà la corresponent reducció proporcional del permís.

En cas de persones que per estar realitzant funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per a exercir el dret de sufragi el dia de les eleccions, les mesures precises a adoptar aniran encaminades al fet que aquestes persones puguin votar per correu i disposin per a això amb permís de fins a quatre hores lliures per a poder-lo sol·licitar seguint el procediment establert en l'article 72 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.