Informació general sobre les meses electorals

Membres de Mesa  /  Informació general sobre les meses electorals  /  El dia de les eleccions i el desenvolupament de la votació

El dia de les eleccions

El dia de les eleccions
 

El president o presidenta, els vocals i els suplents es reuneixen a les 8:00 h en el lloc fixat per a la votació.

Si el president o presidenta no ha acudit, el substitueix el seu primer suplent. En cas que falle també, el substitueix el segon suplent, i si tampoc ha acudit, pren possessió com a president o presidenta el primer vocal, o el segon vocal, en este ordre. De la mateixa manera, els vocals que no han acudit o que prenen possessió com a president o presidenta, són substituïts pels seus suplents.

No es pot constituir la Mesa sense la presència d'un president o presidenta i dos vocals. En cas que no es puga constituir la Mesa, s'estendrà una declaració dels fets i s'enviarà per correu certificat a la Junta Electoral de Zona, a qui abans ja s'haurà comunicat la circumstància telegràficament o telefònica.

La Junta, en este cas, ha de designar lliurement les persones que hauran de constituir la Mesa electoral, i fins i tot pot ordenar que en forme part algun dels electors que estiguen presents en el local.

Si, malgrat el que s'ha indicat, no es poguera constituir la Mesa una hora després de l'hora establerta legalment per al començament de la votació, es comunicarà a la Junta Electoral de Zona, que convocarà per a una votació nova a la Mesa dins dels dos dies següents.

Constituïda la Mesa i alçada l'acta de constitució corresponent, no s'escau donar possessió al vocal que es presenta tard per a l'exercici de les seues funcions, i que l'ha substituït el suplent. Un vegada constituïda la Mesa electoral, els suplents que no l'hagen integrat queden exempts de qualsevol obligació relacionada amb això.

El president o presidenta de la Mesa electoral és l'autoritat en matèria d'ordre públic dins del local electoral; té autoritat exclusiva per a conservar l'ordre, assegurar la llibertat dels electors i mantindre l'observança de la llei.

A estos efectes, les forces de policia destinades a protegir els locals electorals prestaran a la presidència de la Mesa l'auxili que requerisca, tant dins com fora d'estos.

Ni en els locals electorals ni als voltants es pot fer propaganda electoral de cap tipus. Referent a això, la presidència de la Mesa prendrà les mesures que considere convenients.

Desenvolupament de la votació
 

Es pot tancar un local electoral abans de l'hora prevista?
Sí, sempre que hagen votat tots els electors censats en la Mesa.

Dins del local electoral hi pot haver cartells o propaganda electoral el dia de la votació?
No hi pot haver cartells ni propaganda electoral dins dels locals electorals el dia de la votació.

Si n'hi ha, el president o presidenta (o, en el seu defecte la Junta Electoral de Zona) haurà d'ordenar la retirada de la Policia.

No es consideraran propaganda electoral els emblemes o els símbols que porten els interventors o apoderats per a identificar-los.

Què fer si es produeix algun incident d'ordre públic?
Dins del Local electoral, el president o presidenta té l'autoritat exclusiva amb vista al manteniment de l'ordre públic. Per a això, si cal, poden requerir la intervenció de les Forces i Cossos de Seguretat.

Els incidents que sorgisquen, i el nom i cognoms d'aquells que els hagen provocat, es reflectiran en l'acta de sessió.

Com s'identifica l'elector o electora davant de la Mesa?
La identificació es fa mitjançant:

 • Document nacional d'identitat (DNI).
 • Passaport (amb fotografia).
 • Permís (carnet) de conduir (amb fotografia).
No importa que els documents estiguen caducats, però han de ser els originals, no valen fotocòpies.

Si tot i mostrar els documents, apareixen dubtes sobre la identitat de l'elector o electora, la Mesa, tenint en compte els documents aportats i el testimoni que puguen presentar els electors presents, decidirà per majoria dels seus membres.

Què passa si l'elector o electora no figura en la llista del cens?
En este cas, només podrà votar en la Mesa si presenta algun d'estos documents:
 • SENTÈNCIA JUDICIAL que reconega el dret del votant a estar inscrit en el cens de la Mesa.
 • CERTIFICACIÓ CENSAL ESPECÍFICA D'ALTA, expedida per la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens electoral, que l'habilite per a fer efectiu el seu dret al vot.
Serà vàlid per a la votació tant l'original de la certificació censal específica com la rebuda per fax a través de l'ajuntament respectiu.

Les certificacions censals específiques s'han de tindre en compte en la llista numerada de votants, per a computar-les després degudament en les actes d'escrutini i de sessió.

Com voten les persones amb discapacitat?
Els electors que no sàpien llegir o que per discapacitat estiguen impedits per a triar la papereta o col·locar-la dins del sobre i per a lliurar-la al president o presidenta de la Mesa, poden servir-se per a fer-ho d'una persona de la seua confiança.

Quan voten els membres de la Mesa i els interventors?
Finalitzada la votació, i introduïts a l'urna els sobres que continguen les paperetes de vot remeses per correu, voten els membres de la Mesa i els interventors acreditats davant d'esta. El president o presidenta introduirà els sobres a l'urna.

En la llista numerada de votants s'ha d'indicar la Secció i la Mesa electoral dels interventors que no figuren en el cens de la Mesa.

Què passa si durant la jornada electoral falten sobres o paperetes?
Quan la Mesa advertisca l'absència de paperetes d'alguna candidatura, les poden subministrar els interventors o apoderats de la candidatura corresponent.

Si no és possible, el president o presidenta de la Mesa haurà d'interrompre la votació i ho comunicarà a la Junta Electoral de Zona perquè les subministre immediatament.

La interrupció no pot durar més d'una hora, i la votació es prorrogarà tant de temps com s'haja interromput.

Què passa si s'interromp la votació durant més d'una hora?
La regla general és que la interrupció de la votació no ha de durar més d'una hora. No obstant això, si la Mesa acorda continuar la votació davant d'una interrupció lleument superior a una hora (amb la pròrroga consegüent durant el temps que s'haja interromput), no es pot entendre com una irregularitat invalidant de l'elecció.

Ara bé, si la interrupció és substancialment superior a una hora, haurà de ser la Junta Electoral de Zona la que valore si es reprén la votació o si s'ha de suspendre.

Quan i qui suspén la votació?
Interrupció de la votació durant més d'una hora o circumstància que faça impossible l'acte de la votació La presidència de la Mesa ha d'ordenar la suspensió de la votació en els casos següents:
 • Interrupció superior a una hora.
 • Quan per qualsevol motiu siga impossible l'acte de la votació.
És convenient que abans d'adoptar la decisió, la Presidència recapte l'opinió de tots els membres de la Mesa i, si les circumstàncies ho permeten, consulte per telèfon a la Junta Electoral de Zona.

Què passa quan se suspén la votació?
En cas de suspensió de la votació, el president o presidenta ho hauran de fer costar en un escrit raonat, que caldrà unir a l'expedient electoral.

S'ha d'enviar una còpia immediatament, en mà o per correu certificat, a la Junta Electoral de Zona, perquè en comprove la certesa i la suficiència dels motius, així com perquè declare o exigisca les responsabilitats derivades.

En el cas de suspensió de la votació, no es tenen en compte els vots ja emesos ni se'n fa l'escrutini. El president o presidenta ordena immediatament la destrucció de les paperetes depositades a l'urna, i ho fa constar en l'escrit esmentat anteriorment.

Suspesa la votació en una Mesa electoral, la Junta Electoral de Zona convocarà noves eleccions a la Mesa dins dels dos dies següents.

Pot votar l'elector que acredite el seu dret mitjançant sentència i no figure en les llistes del cens electoral?
Sí. El president o presidenta de la Mesa podrà admetre el seu vot sempre que a més acredite que el seu domicili es correspon amb la Mesa a la qual votarà.

Un elector pot ser representat per una altra persona?
Mai. L'acte de votar té caràcter personal i intransferible. En el cas d'una persona amb algun tipus de discapacitat, sí que pot anar acompanyada per una persona de la seua confiança en tot el procés, des de l'elecció de la papereta fins al lliurament del sobre de votació al president o presidenta de la Mesa.

Què passa si un elector que ha votat per correu no consta que haja sol·licitat la documentació per a votar a través d'este sistema?
El vot no es podrà obrir ni introduir a l'urna, però s'ha de conservar per si es produïxen reclamacions o recursos.

Es pot suspendre la votació d'un elector que va votar per correu i va morir posteriorment?
Sí, sempre que es presente davant de la Mesa el certificat de defunció corresponent perquè el seu vot no s'introduïsca dins de l'urna.

Què fer en cas que els sobres amb el vot per correu arriben a la Mesa en el moment de la votació dels interventors, o posteriorment?
En este cas, els vots NO es poden computar.

Qui pot informar a l'elector de la manera d'emetre el vot?
Els membres de la Mesa són els únics que poden facilitar la informació a l'elector que ho sol·licite.

Hi pot haver policies a l'interior d'un local electoral?
Sí, quan vagen a requeriment del president o presidenta de la Mesa.

Poden ostentar els interventors i apoderats emblemes o adhesius d'alguna coalició o partit?
Sí, sempre que es limite únicament a recollir les sigles del partit o coalició.

Poden presentar reclamacions els interventors i apoderats?
Sí, i s'han d'incorporar a l'acta de sessió, però això no vol dir que la Mesa participe en la reclamació.

La Mesa ha de lliurar còpia de l'acta d'escrutini als apoderats, encara que no s'hagen presentat en el moment de constitució de la Mesa?
Sí, la Mesa té l'obligació d'expedir-los una còpia de l'acta d'escrutini de manera immediata i gratuïta.

La Mesa ha de lliurar una còpia de la llista numerada de votants als representants dels partits?
No, mai, perquè això podria atemptar contra els drets dels votants protegits constitucionalment.

Els mitjans de comunicació poden fer activitats informatives als locals electorals?
S'han de fer normalment des de l'exterior del local electoral, encara que poden emetre imatges del desenvolupament de la votació a l'interior, per a la qual cosa necessitaran acreditació davant de la Mesa. L'enregistrament d'imatges en cap cas pot interferir en el desenvolupament de la votació.

Vots vàlids, vots en blanc i vots nuls
 

Quan és vàlid un vot?
Els vots depositats a l'urna amb les exigències legals poden ser vàlids o nuls.

Es considera vot vàlid:

 • el vot a candidatura
 • i el vot en blanc

Què és un vot en blanc?
El vot en blanc és:
 • En les eleccions al Congrés dels Diputats: el sobre que no conté papereta i el vot emés a favor d'una candidatura retirada legalment.
 • En les eleccions al Senat: el sobre que no conté papereta i les paperetes que no tinguen marcat cap candidat o candidata.
Quan és nul un vot?
És nul el vot emés en sobre diferent del model oficial o alterat; o papereta diferent del model oficial, alterada, trencada o esgarrada; així com l'emés en papereta sense sobre; i aquell en el qual no es puga dilucidar la voluntat de l'elector (per exemple, sobre que continga més d'una papereta de candidatures diferents).

En el cas que el sobre de votació continga més d'una papereta de la mateixa candidatura, es computarà com un sol vot vàlid.

En el cas d'eleccions al Congrés dels Diputats, seran també nuls: els vots emesos en paperetes en les quals s'haja modificat, afegit o ratllat el nom dels candidats o alterat l'ordre de col·locació, així com aquelles en les quals s'haja produït qualsevol altre tipus d'alteració (com per exemple, en el símbol de la candidatura).

En el cas d'eleccions al Senat, també seran nuls els vots emesos en paperetes en les quals s'hagen assenyalat més de tres noms en les circumscripcions provincials, més de dos en les circumscripcions insulars de Gran Canària, Mallorca i Tenerife i en les poblacions de Ceuta i Melilla, i més d'un en la resta de les circumscripcions insulars.

Seran computats com a vàlids aquells vots emesos en paperetes que continguen un senyal, una creu o una aspa al costat d'algun dels candidats, en la mesura que estes no tinguen transcendència o entitat suficient per a considerar que s'hi haja alterat la configuració de la papereta o s'haja manifestat cap retret de qualsevol dels candidats o de la formació política a què pertanyen.

Qui decideix sobre la validesa o la nul·litat d'un vot?
Exclusivament la Mesa electoral, formada pel president o presidenta i els vocals.

S'han de conservar els vots nuls de la Mesa?
Sí, als efectes de reclamacions o recursos posteriors.

És vàlid el vot que conté diverses paperetes de la mateixa candidatura?
Sí, perquè resulta clara i inequívoca la voluntat de l'elector. Per contra, si les paperetes foren de candidatures diferents el vot seria nul.

Són vàlids els vots emesos amb paperetes de tonalitat o mida diferents, o bé, amb errors tipogràfics, respecte al model oficial?
Sí, les diferències menudes no alteren la validesa del vot.

Són vàlids els vots emesos amb sobres de tonalitat o mida diferents, o bé, amb errors tipogràfics, respecte al model oficial? Sí, sempre que no pose en risc el secret del vot.

Un vot per correu que arriba a través de correu ordinari, es considera vàlid?
No, es considera nul, ja que perquè el vot per correu siga vàlid s'ha de remetre obligatòriament per correu certificat.

És vàlid el vot emés en sobre bilingüe en una zona no bilingüe d'una Comunitat?
Sí.

És vàlida una papereta en castellà en una Comunitat bilingüe? Sí, perquè queda clara la voluntat de l'elector.

És vàlida una papereta en la qual figura un candidat que s'ha exclòs amb posterioritat a la seua proclamació?
Sí, es considera com a vot vàlid, però referit als candidats proclamats vàlidament.