Informació general sobre les meses electorals

Membres de Mesa  /  Informació general sobre les meses electorals  /  Recurs contra la designació: Impediments i excuses

Recurs contra la designació: Impediments i excuses

Els càrrecs dels membres de Mesa són obligatoris, i també ho són els càrrecs de suplents.

En les eleccions del 26 de juny, els designats disposaran de set dies des de la notificació per al·legar, davant de la Junta Electoral de Zona corresponent, una causa justificada i documentada que els impedisca acceptar el càrrec. Les persones majors de 65 anys que hagen sigut nomenades poden renunciar en el termini de set dies a partir de la comunicació de la notificació.

La Junta Electoral de Zona resol les al·legacions en el termini de cinc dies. La resolució de la Junta Electoral de Zona no admet cap recurs per via administrativa electoral, sense perjudici de qualsevol recurs jurisdiccional que l'interessat considere pertinent (Acords de la Junta Electoral Central del 20 d'abril, 19 de setembre i 3 de desembre de 2001). D'altra banda, l'article 8.5 de la Llei 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, recull que correspon informar els jutjats contenciosos administratius de les impugnacions contra actes de les Juntes Electorals de Zona.

Es contempla la possibilitat de rebre i enviar consultes i recursos per fax, sempre que a més s'envie la documentació original per correu o per qualsevol altre mitjà que permeta tindre constància de la recepció per part de l'interessat (Acord de la Junta Electoral Central del 9 de febrer de 2000).

La condició de membre d'una Mesa electoral només es perd quan la Junta Electoral de Zona accepta l'excusa al·legada per la persona designada. Cap altra persona o institució podrà decidir el canvi d'aquesta condició.

Si posteriorment qualsevol dels designats no puguera acudir a exercir el seu càrrec de membre de la Mesa, ho haurà de comunicar a la Junta Electoral de Zona com a mínim 72 hores abans de la jornada electoral, i haurà d'aportar les justificacions pertinents. Si la impossibilitat d'acudir es produeix després d'aquest termini, l'avís a la Junta Electoral de Zona s'haurà de fer de manera immediata i, en tot cas, abans de la constitució de la Mesa electoral (a les 8.00 hores del dia de la votació). Els suplents també poden al·legar excuses que els impedisquen formar part de la Mesa.

El càrrec de membre de Mesa no el pot ocupar cap persona que es presente com a candidat, ni tan sols encara que ho faça en una altra circumscripció. Es considera causa justificada tindre la condició d'inelegible segons el que estableix l'article 6 de la Llei Orgànica 5/1985, del 19 de juny, del Règim Electoral General.

La persona que designe l'Administració per rebre una còpia de l'acta d'escrutini, per a facilitar la informació provisional dels resultats electorals, no podrà compatibilitzar aquesta funció amb la de membre de Mesa.

El president o presidenta i els vocals de les Meses electorals, així com els suplents respectius que deixen de concórrer a exercir les seues funcions, les abandonen sense una causa legítima o incomplisquen sense una causa justificada les obligacions d'excusa o avís previ, incorreran en pena de presó de tres mesos a un any o en multa de sis a vint-i-quatre mesos.