Informació general sobre les meses electorals

Membres de Mesa  /  Informació general sobre les meses electorals  /  Informació general sobre les meses electorals

Informació general sobre les Meses electorals

Les Meses electorals formen part de l'Administració electoral, juntament amb les Juntes electorals.

A la Mesa electoral li correspon presidir l'acte de la votació, controlar el desenvolupament de la votació i fer-ne el recompte i l'escrutini.

La Mesa electoral està integrada per un president o presidenta i dos vocals.

El nomenament dels integrants de la Mesa electoral és competència de cada ajuntament, i els tria el Ple Municipal mitjançant sorteig públic utilitzant qualsevol procediment aleatori o mecanisme a l'atzar. No hi ha cap objecció perquè aquest sorteig es puga fer davant de la Junta de Govern Local, en cas que el Ple de l'ajuntament hi haja delegat aquesta competència, sempre que es duga a terme en una sessió pública.

Aquest sorteig es fa entre la totalitat de persones censades en la Secció que tinguen menys de 70 anys i sàpien llegir i escriure. No obstant això, a partir dels seixanta-cinc anys d'edat es podrà manifestar la renúncia en el termini de set dies. Quedaran exclosos aquells que arriben a la majoria d'edat en el termini comprés entre la formació de les llistes d'electors i la votació.

El president o presidenta haurà de tindre el títol de Batxiller o el de Formació Professional de segon grau o, subsidiàriament, el de Graduat Escolar o equivalent.

Es designaran dos suplents per cada membre de la Mesa electoral (dos per cada un dels vocals i dos suplents més per al president o presidenta de la Mesa).

Per a les eleccions del 26 de juny, els sortejos es faran entre els dies 28 de maig i 1 de juny.

A aquells designats pel Ple Municipal se'ls notifica la seua condició de membres de Mesa durant els tres dies següents al sorteig, és a dir, entre el 28 de maig i el 4 de juny. No obstant això, si la notificació es produeix més tard, el retard no serà causa invalidant de la designació.

Junt amb la notificació se'ls proporcionarà un Manual d'instruccions per als Membres de les Meses Electorals.

La designació com a membre de Mesa per a un procés electoral no suposa la continuïtat de la designació per al següent, encara que res impedeix que, en virtut del sorteig, es puga designar algú membre de Mesa electoral en processos consecutius.