Informació general sobre les meses electorals

Seguretat Social

Independentment de la seua condició individual (ja siga treballador, pensionista, aturat...), les persones designades per a exercir funcions com a membre (tant titular com suplent) d'una Mesa electoral amb motiu de la celebració d'un procés electoral, estan protegides especialment pel sistema de la Seguretat Social.

Estaran protegides de tots els riscos que es deriven de la condició de membre, titular o suplent d'una Mesa electoral i que tinguen relació directa amb l'exercici de les seues funcions, inclòs l'accident in itinere. Les lesions que pogueren patir tenen la consideració d'accident de treball.

Les prestacions a les quals es té dret són les següents:

  • Assistència sanitària.
  • Prestacions complementàries.
  • Prestacions econòmiques.
  • Serveis socials.
En el cas de ser necessària l'assistència sanitària, el mateix afectat o, en el seu defecte, els seus familiars o els membres restants de la Mesa, comunicaran a la Delegació o a la Subdelegació del Govern, el més urgentment possible, les dades següents:
  • Dades personals de la persona afectada.
  • Mesa en què ostentava la condició de membre.
  • Accident i lloc on es va produir.
  • Centre en què va ser atés.
La Direcció General de Política Interior, en comunicació amb els delegats i els subdelegats del Govern, s'encarregarà de dur a terme les gestions oportunes amb la Direcció General de l'Institut Nacional de la Seguretat Social perquè s'agilitze i es facilite la protecció que cal dispensar.

Pel que fa a la resta de prestacions diferents de l'assistència sanitària (prestacions complementàries, prestacions econòmiques i serveis socials), aquestes també es posaran en coneixement de la Delegació o de la Subdelegació del Govern corresponent.