Informació general sobre les meses electorals

Membres de Mesa  /  Informació general sobre les meses electorals  /  Escrutini i fi de la jornada

Escrutini i fi de la jornada

Com es fa l'escrutini o el recompte de vots en les Meses?
 

Un vegada acaba la votació, comença l'escrutini en les Meses.

Per a fer l'escrutini, el president extrau, un a un, els sobres de l'urna corresponent i llig en veu alta la denominació de la candidatura o, si s'escau, el nom dels candidats votats. Una vegada llegida, el president ensenyarà cada papereta als vocals, als interventors i als apoderats.

Segons estableix la normativa, en primer lloc s'efectua l'escrutini corresponent a les eleccions al Congrés dels Diputats i, en segon lloc, a les eleccions al Senat.

Acabat el recompte, es resoldran per majoria els possibles dubtes i/o protestes que hi poguera haver. Posteriorment, el president anunciarà el resultat en veu alta, i especificarà el nombre d'electors censats, el de certificacions censals aportades, el nombre de paperetes nul·les, el de vots en blanc i el dels vots obtinguts per cada candidatura o candidat.

La Mesa fa públics els resultats per mitjà d'una acta d'escrutini, de la qual donarà una còpia al representant de l'Administració i als representants de cada candidatura, als interventors, als apoderats i als candidats que ho sol·liciten.

Qualsevol ciutadà pot accedir a l'escrutini de la Mesa electoral?
 

Sí, atés que és un acte públic, però les persones que assistisquen no tenen veu ni vot, per la qual cosa no poden formular reclamacions ni protestes, ni tampoc interferir en el desenvolupament normal del procés.

Qualsevol persona, siga votant o no, té dret a estar present en aquest acte sempre que ho permeta el local on està ubicada la Mesa. En aquest sentit, no hi haurà més restriccions que les que puga plantejar el president o presidenta per a la conservació de l'ordre públic.

Com es preparen els sobres de documentació electoral i on es lliuren?
 

La documentació electoral es distribueix en tres sobres:

  • El sobre número 1: ha d'incloure original de l'acta de constitució de la Mesa, original de l'acta de sessió i tots els documents als quals es faça referència en l'acta de sessió. En particular s'inclouran els documents següents: llista numerada de votants, certificacions censals aportades, talons de les credencials dels interventors, llista del cens electoral utilitzada i les paperetes nul·les o que hagen sigut objecte de reclamació. S'inclouran també les sol·licituds de reintegrament de despeses del vot per correu, si n'hi ha.
  • Els sobres número 2 i 3: cada un ha d'incloure una còpia de l'acta de constitució de la Mesa i una còpia de l'acta de sessió.
Una vegada tancats els sobres, el president o presidenta, els vocals i els interventors els firmaran de manera que creuen les solapes.

El president o presidenta i els vocals i els interventors que ho desitgen es desplaçaran immediatament a la seu del jutjat de Primera Instància o de Pau, dins de la demarcació on estiga situada la Mesa, per a fer entrega dels sobres primer i segon. La Força Pública acompanyarà i, si s'escau, facilitarà el desplaçament d'aquestes persones.

El jutge o jutgessa rebrà la documentació i firmarà el rebut corresponent (que ha d'estar entre la documentació de la Mesa).

Almenys un dels vocals ha de romandre al local electoral fins que s'efectue el lliurament del sobre número 3. El Servei de Correus enviarà un empleat o empleada a la Mesa electoral, que es farà càrrec del sobre i firmarà el rebut corresponent (que també ha d'estar entre la documentació de la Mesa).

Els membres de les Meses electorals que s'hagen de desplaçar fins als jutjats de Primera Instància o de Pau per a lliurar la documentació electoral en finalitzar la jornada electoral, podran reclamar les despeses derivades d'aquest desplaçament a la Delegació o Subdelegació del Govern.

Un vegada lliurat el tercer sobre a l'empleat de Correus, finalitzen les funcions del vocal que haja romàs en el local electoral.