Informació general sobre les meses electorals

Permisos i dietes

Els membres de la Mesa designats per a les eleccions del 26 de juny, hauran de complir amb les seues obligacions el dia de la votació, independentment de la jornada de treball del dia anterior.

Els treballadors per compte d'altri i els funcionaris nomenats membres de la Mesa, tenen dret a un permís retribuït de la jornada completa durant el dia de la votació, si és laborable. En tot cas, tenen dret a una reducció de cinc hores de la seua jornada de treball el dia immediatament posterior.

Per a facilitar el compliment dels deures dels membres de la Mesa, el torn de nit que comença el dia 26 de juny s’ha de computar com a jornada laboral del dia electoral, i el dret de reducció de cinc hores de la jornada de treball es pot exercir en el torn de nit següent del treballador, sempre que aquest torn s'inicie el dia immediatament posterior al de les eleccions del 26 de juny.

Els membres de les Meses electorals cobraran una dieta de 63,24 €.

Si algun dels suplents ha d'exercir la funció per absència del titular, tindrà dret al permís retribuït i a la reducció de jornada, així com a la dieta. No escaurà la concessió d'aquests drets si el suplent no arriba a ocupar el seu lloc a la Mesa electoral.