Ministerio del Interior

Elecciones 2019

Voto por correo desde España

AVISO

O prazo para votar por correo electrónico prolongarase ata o 24 de maio ás 14:00

Unha vez convocadas as eleccións, e ata o día 16 de maio, data en que finaliza o prazo para solicitar o voto por correo, poderase acudir a calquera Oficina de Correos e solicitar o impreso para votar por correo.

Debidamente cumprimentado, entregarase persoalmente en calquera oficina de Correos, acreditando a súa identificación ante a persoa da devandita oficina, que así llo requirirá para a comprobación da súa firma, coa presentación do seu DNI, pasaporte ou carné de conducir (xa que inclúen fotografía do titular e firma; en ningún caso fotocopia), “é posible que a identidade do votante estranxeiro sexa acreditada mediante a presentación dun documento oficial expedido polas autoridades españolas ou do Estado de orixe que inclúa a firma e a foto do elector e que acredite a súa identidade”(Acordo XEC 7/4/2011).

Lembre: o prazo para poder solicitar o voto por correo finaliza o próximo día 16 de maio.

Os servizos de Correos remiten a solicitude debidamente cumprimentada á Oficina do Censo Electoral, que fai a anotación correspondente nas listas do censo. Polo tanto, a persoa que solicita o voto por correo, unha vez foi admitida a súa solicitude, xa NON pode votar persoalmente.

A continuación a Oficina do Censo Electoral envía por correo certificado ao enderezo indicado no impreso de solicitude un sobre coa documentación seguinte:

  • Unha papeleta de cada unha das formacións políticas que se presenten a cada un dos procesos convocados.
  • Un sobre ou sobres de votación.
  • O certificado de inscrición no censo.
  • Un sobre no que figurará o enderezo da Mesa onde lle correspondería votar.
  • Unha folla explicativa.

Esta documentación debe ser recibida pola persoa que a solicitou, logo da súa acreditación de identidade. Se non estivese no seu enderezo, terá que ir persoalmente recollela á Oficina de Correos correspondente.

Unha vez escollida para cada proceso a papeleta de voto, introduciraa no sobre de votación correspondente (ou non incluirá papeleta se desexa votar en branco) e pecharao. Incluirá o sobre ou sobres de votación e o certificado de inscrición no censo no sobre dirixido á Mesa e remitirao por correo certificado en todo caso non máis tarde do 22 de maio (prolongouse o prazo ata o 24 de maio ás 2:00 pm).
 Este envío é gratuíto, xa que será o Ministerio do Interior a través do orzamento electoral o que se fará cargo de compensar ao operador postal por estes envíos.

Correos entregará nas Mesas electorais a correspondencia que poida recibirse ata as vinte horas do día da votación. Os sobres recibidos logo das vinte horas remitiranse á Xunta Electoral de Zona e destruiranse.