Informació general

Formacions polítiques  /  Informació general  /  Requisits de la denominació de les candidatures

Requisits de la denominació de les candidatures

Doctrina de la Junta Electoral Central

Acords de 5 de maig de 1987, 30 de maig de 1994, 8 d'octubre de 1998 i 20 de gener de 2000:

“els partits polítics i federacions únicament podran utilitzar la denominació inscrita en el Registre de Partits Polítics”.

Acords d'11 de setembre de 1991 i 15 de març de 1996:

“en matèria de símbols de les entitats polítiques cal atenir-se al Registre de Partits Polítics”. 

Acords de 25 de maig i de 6 de juny de 1977, de 8 de maig de 1978, de 5 de febrer de 1979, 27 de setembre de 1982, 5 de maig de 1987, 14 de maig de 1989, 11 de març de 1991, 10 de febrer de 1992, 5 de maig de 1993, 7 i 17 d'abril de 1995, 4 de febrer, 20 d'abril i 3, 13 i 24 de maig de 1999:

“no es poden utilitzar altres símbols o emblemes que els inscrits per cada entitat política en el Registre..., cal respectar el que estableix la legislació general quant a la utilització d'altres símbols durant la campanya electoral. En tot cas, la normativa electoral no considera l'existència de denominacions o símbols especials per al procés electoral”.
 
Acords de 6 de juny de 1977, 17 de gener i 21 de febrer de 1979, 11 de maig de 1987:

“no es pot utilitzar una altra denominació que la inscrita en el Registre mencionat. Tampoc no es pot abreujar ni realitzar cap addició que no figuri en ell”.

Jurisprudència del Tribunal Constitucional

Sentència del Tribunal Constitucional 69/1986, de 28 de maig.

L'exigència que l'escrit de presentació de cada candidatura expressi clarament la denominació, les sigles i el símbol del Partit, Federació, Coalició o Agrupació que la promou “no pot defraudar-se mitjançant l’alteració de la total denominació del Partit per les sigles que s’hi vulguin fer correspondre, ja que aquesta està al servei d'una identificació clara i diferent de qui presenti la candidatura, perquè la voluntat política que els sufragis expressin es correspongui, amb la major fidelitat possible, a l'entitat real de qui, al llarg de la campanya electoral, així els obtingui”.

… “la identificació d'aquests termes com a candidatura de presentació partidària no resulta disponible ni pot alterar-se amb el simple argument que el nom diferent al del registrat al seu dia resulta també idoni, segons el parer dels seus promotors. És ociós recordar que la denominació en el seu moment diferent podrà ser modificada pel partit i d'acord amb el que els seus Estatuts hi disposin, però mentre aquest canvi no es produeixi –i la certificació del Registre no ho reflecteix en aquest cas– la denominació de la candidatura no podrà ser altra que la del Partit”.

Enllaç a Junta Electoral Central
Enllaç a STC 69/1986