Resoleu els vostres dubtes

Electors  /  Resoleu els vostres dubtes  /  Sistema electoral

Sistema electoral

Com es fa l'atribució d'escons entre les candidatures?
 

L'atribució d'escons en funció dels resultats de l'escrutini es realitza de conformitat amb les regles següents:

 1. S'exclouen les candidatures que no hagin obtingut, almenys, el 3% dels vots vàlids emesos en cada circumscripció (vots vàlids són els vots a candidatura més els vots en blanc).
 2. S'ordenen de major a menor, en una columna, les xifres de vots obtinguts per les candidatures restants.
 3. Es divideix el nombre de vots obtinguts per cada candidatura per 1, 2, 3, etc., fins a un nombre igual al d'escons corresponents a la circumscripció.
 4. Els escons s'atribueixen a les candidatures que obtinguin els quocients més grans, seguint un ordre decreixent.
 5. En les circumscripcions de Ceuta i Melilla es proclama electe el candidat que hagi obtingut el major nombre de vots.

Com es fa la designació de senadors?
 

L'elecció dels 208 senadors que s'elegeixen mitjançant sufragi universal, lliure, igual, directe i secret es realitza de la manera següent:

Els electors poden donar el seu vot a un màxim de:

 • 3 candidats en les circumscripcions peninsulars.
 • 2 a Gran Canària, Mallorca, Tenerife, Ceuta i Melilla.
 • 1 en les circumscripcions insulars restants.
Posteriorment, es proclamen electes els candidats que obtinguin un nombre de vots més gran fins a completar el de senadors assignats a la circumscripció.

Com és la papereta del Congrés dels Diputats?
 

La papereta del Congrés és de color blanc, impresa per una sola cara, i hi ha d'aparèixer: denominació, sigla i símbol del partit, federació, coalició o agrupació d'electors i els noms i cognoms dels candidats i suplents.

Com és la papereta del Senat?
 

La papereta és de color sèpia, única per a cada circumscripció, i comuna per a tots els candidats.

Les candidatures s'ordenen en la papereta segons els resultats obtinguts en les eleccions anteriors, i els candidats, dins de cada candidatura, per l'ordre que estableixi lliurement la mateixa candidatura. L'elector pot posar la creu en la casella que apareix al costat del candidat que prefereixi, independentment del lloc que ocupi dins de la candidatura.

Els electors poden donar el seu vot:

 • A un màxim de 3 candidats en les circumscripcions provincials.
 • A un màxim de 2 a Gran Canària, Mallorca, Tenerife, Ceuta i Melilla.
 • A un màxim d'1 candidat en les circumscripcions insulars restants.
Els candidats elegits per l'elector no han de pertànyer necessàriament a la mateixa formació.

La papereta, segons el nombre de candidats presentats en cada circumscripció, pot tenir mides diferents i els candidats poden enumerar-se a les dues cares de la papereta (anvers i revers).

Quan es considera vàlid un vot?
 

Els vots poden ser vàlids o nuls.

Es considera vot vàlid:

 • el vot a candidatura
 • i el vot en blanc
dipositat a l'urna amb les exigències legals.

Què és un vot en blanc?
 

El vot en blanc és:

 • En les eleccions al Congrés: el sobre que no conté cap papereta i el vot emès a favor d'alguna candidatura retirada legalment.
 • En les eleccions al Senat: el sobre que no conté cap papereta i les paperetes que no tinguin marcat cap candidat o candidata.

Quan és nul un vot?
 

És nul el vot emès en un sobre diferent del model oficial o alterat; o en una papereta diferent del model oficial, alterada o estripada; així com l'emès en una papereta sense sobre, i aquell en el qual no pugui dilucidar-se la voluntat de l'elector (per exemple, un sobre que contingui més d'una papereta de diferents candidatures).

En el supòsit que el sobre de votació contingui més d'una papereta de la mateixa candidatura, es computa com un sol vot vàlid.

En el cas de les eleccions al Congrés dels Diputats, també són nuls els vots emesos en paperetes en les quals s'hagin modificat, afegit o ratllat els noms dels candidats o se n'hagi alterat l'ordre de col·locació, així com aquelles en les quals s'hagi produït qualsevol altre tipus d'alteració (per exemple, en el símbol de la candidatura).

En el cas de les eleccions al Senat, també són nuls els vots emesos en paperetes en les quals s'hagin marcat més de tres noms en les circumscripcions provincials; més de dos en les circumscripcions insulars de Gran Canària, Mallorca i Tenerife i en les poblacions de Ceuta i Melilla, i més d'un en la resta de les circumscripcions insulars.

Es computen com a vàlids els vots emesos en paperetes que continguin un senyal, creu o aspa al costat d'algun dels candidats, en la mesura en què aquests no tinguin prou transcendència o entitat perquè es consideri que amb ells s'ha alterat la configuració de la papereta o s'ha manifestat un retret a algun dels candidats o a la formació política a la qual pertanyen.