Resolga els seus dubtes

Electors  /  Resolga els seus dubtes  /  Sistema electoral

Sistema electoral

Com es fa l'atribució d'escons entre les candidatures?
 

L'atribució d'escons en funció dels resultats de l'escrutini es fa d'acord amb les regles següents:

 1. S'exclouen les candidatures que no hagen obtingut, com a mínim, el 3% dels vots vàlids emesos en cada circumscripció (vots vàlids són els vots a candidatura més els vots en blanc).
 2. S'ordenen de major a menor, en una columna, les xifres de vots obtinguts per les candidatures restants.
 3. Es dividix el nombre de vots obtinguts per cada candidatura per 1, 2, 3, etc., fins obtindre un nombre igual al d'escons corresponents a la circumscripció.
 4. Els escons s'atribuïxen a les candidatures que obtinguen els quocients majors, atenent a un orde decreixent.
 5. En les circumscripcions de Ceuta i Melilla serà proclamat electe el candidat que més vots obtinga.

Com es fa la designació de senadors?
 

L'elecció dels 208 senadors que s'elegixen mitjançant sufragi universal, lliure, igual, directe i secret es fa de la manera següent:

Els electors poden donar el seu vot a un màxim de:

 • Tres candidats a les circumscripcions peninsulars.
 • Dos a Gran Canària, Mallorca, Tenerife, Ceuta i Melilla.
 • Un a les restants circumscripcions insulars.

Posteriorment, són proclamats electes aquells candidats que obtinguen major nombre de vots fins completar el de senadors assignats a la circumscripció.

Com és la papereta del Congrés dels Diputats?
 

La papereta del Congrés és de color blanc, impresa per una sola cara i hi ha d'aparéixer: denominació, sigla i símbol del partit, federació, coalició o agrupació d'electors i els noms i cognoms dels candidats i suplents

Com és la papereta del Senat?
 

La papereta és de color sépia, única per a cada circumscripció, i comuna per a tots els candidats.

Les candidatures s'ordenen en la papereta segons els resultats obtinguts en les anteriors eleccions i, els candidats, dins de cada candidatura, per l'orde que lliurement establisca la mateixa candidatura. L'elector pot posar la creu en el requadre que apareix al costat del candidat que preferisca, independentment del lloc que ocupe en la candidatura.

Els electors poden donar el vot:

 • A un màxim de tres candidats a les circumscripcions provincials.
 • A un màxim de dos a Gran Canària, Mallorca, Tenerife, Ceuta i Melilla.
 • A un màxim d'un candidat a la resta de circumscripcions insulars.
Els candidats elegits per l'elector no han de pertànyer necessàriament a la mateixa formació.
 
La papereta, segons el nombre de candidats presentats a cada circumscripció, pot tindre mides diferents, i els candidats podran anar relacionats en les dos cares de la papereta (anvers i revers)

Quan es considera vàlid un vot?
 

ls vots poden ser vàlids o nuls.

Es considera vot vàlid:

 • el vot a candidatura i
 • el vot en blanc
depositat en l'urna amb les exigències legals.

Què és un vot en blanc?
 

El vot en blanc és:

 • En les eleccions al Congrés: el sobre que no conté papereta i el vot emés a favor d'alguna candidatura retirada legalment.
 • En les eleccions al Senat: el sobre que no conté papereta i les paperetes que no tinguen marcat cap candidat o candidata.

Quan és nul un vot?
 

És nul el vot emés en sobre diferent del model oficial o alterat; o papereta diferent del model oficial, alterada, trencada o esguellada; així com l'emés en papereta sense sobre; i aquell en el qual no es puga dilucidar la voluntat de l'elector (per exemple, sobre que continga més d'una papereta de diferents candidatures).

En el cas que el sobre de votació continga més d'una papereta de la mateixa candidatura, es computarà com un sol vot vàlid.

En el cas d'eleccions al Congrés dels Diputats, seran també nuls: els vots emesos en paperetes en les quals s'hagen modificat, afegit o ratllat noms dels candidats o alterat l'orde de col·locació, així com aquelles en les quals s'haja produït qualsevol altre tipus d'alteració (com per exemple, en el símbol de la candidatura).

En el cas d'eleccions al Senat seran també nuls els vots emesos en paperetes en les quals s'hagen assenyalat més de tres noms a les circumscripcions provincials, més de dos a les circumscripcions insulars de Gran Canària, Mallorca i Tenerife i a les poblacions de Ceuta i Melilla, i més d'un a la resta de circumscripcions insulars.

Seran computats com a vàlids aquells vots emesos en paperetes que continguen un senyal, una creu o una aspa al costat d'algun dels candidats, en la mesura que no tinguen transcendència o entitat suficient per a considerar que hagen alterat la configuració de la papereta o s'haja manifestat retret a algun dels candidats o a la formació política a què pertanyen.