Resolga els seus dubtes

Electors  /  Resolga els seus dubtes  /  Administració electoral

Administració electoral

Qui vetla per la transparència electoral?
 

L'administració electoral és l'encarregada de garantir la transparència i l'objectivitat del procés electoral i del principi d'igualtat.

Integren l'administració electoral les meses electorals i les juntes electorals, (central, provincial, de zona i, si escau, de comunitat autònoma).

La Junta Electoral Central té la seu a Madrid; és l'única de caràcter permanent i està integrada per huit magistrats del Tribunal Suprem i cinc catedràtics en actiu de Dret o Ciències Polítiques i Sociologia.

Les juntes electorals provincials tenen la seu a les capitals de província i estan integrades per tres vocals, magistrats de l'Audiència Provincial corresponent, i dos vocals nomenats per la Junta Electoral Central entre catedràtics i professors titulars de Dret o de Ciències Polítiques i de Sociologia o juristes de reconegut prestigi residents a la província.

Les juntes electorals de zona tenen la seu a les localitats cap dels partits judicials i estan compostes per tres vocals, jutges de Primera Instància o Instrucció i dos vocals designats per la Junta Electoral Provincial, entre llicenciats en Dret o en Ciències Polítiques i en Sociologia, residents al partit judicial.

Les juntes de zona de Ceuta i Melilla acumulen en els seus districtes respectius les funcions corresponents a les juntes electorals provincials.

Quantes juntes electorals hi ha?
 

A més de la Junta Electoral Central, que té la seu a Madrid, en cada província hi ha una Junta Electoral Provincial.

Finalment, les juntes electorals de zona s'ubiquen a les 303 localitats cap de partit judicial en les eleccions de 1979. Les juntes de zona de Ceuta i Melilla acumulen en els seus districtes respectius les funcions corresponents a les juntes electorals provincials.

Quina junta és la que assumix més competències en unes eleccions generals?
 

En les eleccions al Congrés dels Diputats o al Senat, les juntes electorals competents per a la realització de totes les operacions en relació a la presentació i la proclamació de candidats, així com les d'escrutini general, etc., són les juntes electorals provincials.