Resolga els seus dubtes

Electors  /  Resolga els seus dubtes  /  Altres procediments de votació

Altres procediments de votació

Personal embarcat
 

El personal dels vaixells de l'Armada, marina mercant o flota pesquera d'altura, abanderats a Espanya, que haja de romandre embarcat des de la convocatòria de les eleccions fins a la seua celebració i que durant aquest període toque ports, prèviament coneguts, en el territori nacional, podrà exercir el seu dret al sufragi electoral de la manera següent:

A través del servici de radiotelegrafia, correu electrònic, fax o per qualsevol altre mitjà que puga habilitar-se a aquests efectes, es podrà sol·licitar de la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral on l'interessat estiga inscrit el certificat d'inscripció en el cens.

En el missatge es faran constar les dades següents:

  • Nom i dos cognoms del sol·licitant.
  • Número del document nacional d'identitat.
  • Data, província i municipi de naixement.
  • Municipi de residència en què està inclòs en el cens electoral.
  • Nom del vaixell en què es troba embarcat.
  • Port o ports en què tinga prevista la seua arribada el vaixell, amb indicació de les dates concretes en què aquesta s'haja de produir.
En el cas que puga rebre la documentació electoral per mitjà d'un altre vaixell, s'indicarà en el radiomissatge l'armador, consignatari o vaixell on ha de ser enviada. A l'efecte de la sol·licitud del vot per correu, els servicis de radiotelegrafia dels vaixells tindran la consideració de dependències delegades del Servici de Correus i els Comandants i Capitans o l'Oficial en què expressament deleguen, la de personal encarregat de la recepció de la sol·licitud.

La Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent, una vegada comprovada la inscripció de l'interessat, considerarà amb caràcter general com rebuda la sol·licitud i procedirà a remetre la documentació pertinent al port o, si s’escau, armador, consignatari o vaixell el nom del qual ja haguera designat l'elector.

Rebuda per l'elector aquesta documentació, procedirà a remetre per correu certificat i urgent, des de qualsevol dels ports en què el vaixell atraque, la documentació electoral, a la Mesa electoral en què li corresponga votar.

Personal de les forces armades que estiga acomplint missions en l'exterior
 

Per a l'exercici del dret de vot per correu del personal de les Forces Armades destacat fora del territori nacional, en operacions vinculades amb la seguretat i defensa d'Espanya i dels seus aliats, en el marc d'organitzacions internacionals de les quals Espanya forme part, així com per a contribuir al manteniment de la pau, l'estabilitat i la seguretat i donar suport a l'ajuda humanitària, des de la data de la publicació de la convocatòria i fins a la seua celebració seguirà el procediment següent:

El Comandant del vaixell o el Cap d'Unitat remetrà la relació del personal que desitja exercir el seu dret de sufragi al Director General de Personal del Ministeri de Defensa, a través del Cap de l'Estat Major de la Defensa i dels Caps d'Estat Major dels Exèrcits i l'Armada.

Per cada sol·licitant es farà constar:

  • Nom i dos cognoms.
  • Número del document nacional d'identitat.
  • Data, municipi i província de naixement.
  • Municipi de residència en què està inclòs en el cens electoral.
El Director General de Personal del Ministeri de Defensa, a partir de la data de la publicació de la convocatòria en el butlletí oficial corresponent i abans del desè dia anterior al de la votació, donarà trasllat d'aquesta relació a l'Oficina del Cens Electoral que les remetrà a les seues corresponents Delegacions Provincials.

La Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent, una vegada comprovada la inscripció de l'interessat, considerarà amb caràcter general la sol·licitud com rebuda i procedirà a remetre la documentació corresponent a la Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa perquè, pel procediment més urgent possible, la faça arribar al destinatari.

L'elector procedirà a exercir el seu dret al vot una vegada rebuda la documentació a què fa referència el punt anterior. Dels vots emesos es farà càrrec el Comandant del vaixell o Cap de la Unitat, que els custodiarà i en garantirà la seguretat, integritat i secret, fins que siguen recollits per l'encarregat del seu transport a territori nacional. La Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa farà arribar els vots rebuts a la Societat Estatal Correus i Telègrafs, abans del segon dia previ al de la celebració de les eleccions, que els remetrà amb caràcter urgent a la Mesa electoral corresponent.

Interns en centres penitenciaris
 

Els interns en Centres Penitenciaris que no estiguen privats del dret de sufragi voten per correu seguint el procediment següent:

En tots els Centres Penitenciaris s'exposaran davant la població interna les normes electorals que regulen el vot per correu i s'organitzaran sessions informatives d'explicació i aclariment del procediment de votació.

Per a açò, el Director de cada Centre Penitenciari -o la persona en qui delegue- sol·licitarà, en els tres primers dies des de la publicació de la convocatòria a la Societat Estatal Correus i Telègrafs, que un empleat d'aquest servici es desplace en una data determinada al Centre, proveït dels impresos de sol·licitud de certificat per al vot per correu que pogueren ser necessaris perquè, allí mateix, siguen emplenats pels interns que vulguen exercir el seu dret al vot.

Si algun dels reclusos no disposés de DNI, bastarà amb el Document d'Identitat Interior que tenen tots els interns, sempre que hi aparega la fotografia del titular.

L'Oficina del Cens Electoral haurà de remetre al Centre Penitenciari en què es trobe el reclús sobres i paperetes suficients que seran lliurades personalment per l'empleat de Correus a l'elector.

L'elector triarà la papereta corresponent, la introduirà en el sobre (o no hi inclourà cap papereta, si el que desitja és votar en blanc), i aquest, en un altre sobre que anirà dirigit a la Mesa electoral que corresponga.

L'empleat de Correus farà arribar aquests sobres a les Meses electorals corresponents el dia de la votació.