Resolga els seus dubtes

Electors  /  Resolga els seus dubtes  /  Vot presencial (Vot en Mesa)

Vot presencial (Vot en mesa)

On es vota?
 

Cada elector rebrà de l'Oficina del Cens Electoral una targeta censal amb les dades actualitzades de la seua inscripció en el cens electoral i de la Secció i Mesa en la qual li correspon votar. L'Oficina del Cens Electoral comunicarà igualment als electors afectats les modificacions de Seccions, locals o Meses que hagen pogut produir-se.

A quina hora obrin i tanquen els locals electorals?
 

La votació comença a les 9 hores del dia 26 de juny, encara que els locals estan oberts abans perquè puguen presentar-se els membres de les Meses electorals i les hi constituïsquen, verifiquen que no hi ha problemes amb el material electoral (urnes, cabines, suports senyalitzadors, sobres, paperetes, impresos…), acrediten apoderats i interventors, etc.

La votació acaba a les 20 hores, moment en el qual el President de la Mesa electoral anuncia el final de la votació. No obstant açò, si encara queda algú dins del local electoral, el President de la Mesa li permetrà votar.

Com s'identifica l'elector?
 

La identificació es realitza mitjançant:

  • Document nacional d'identitat (DNI).
  • Passaport (amb fotografia).
  • Permís (carnet) de conduir (amb fotografia).
No importa que aquests documents estiguen caducats, però han de ser els originals, no valen fotocòpies.

Com es desenvolupa la votació?
 

La votació comença a les 9 hores, encara que els locals estan oberts abans perquè puguen presentar-se els membres de les Meses electorals i les hi constituïsquen, verifiquen que no hi ha problemes amb el material electoral, acrediten apoderats i interventors, etc.

Solament es pot votar en la Mesa electoral que corresponga a cada elector, excepte els interventors que exerceixen el seu dret de sufragi en la Mesa davant la qual estan acreditats si pertany a la mateixa circumscripció en què estan inscrits.

Els electors s'acostaran a la Mesa d'un en un i manifestaran el seu nom i cognoms al President. Els vocals i els interventors comprovaran a través de les llistes del cens el dret a votar i la identitat de l'elector, que lliurarà per la seua pròpia mà al President el sobre o sobres de votació tancats, qui, sense ocultar-los en cap moment a la vista del públic, dirà en veu alta el nom de l'elector i, afegint-hi “Vota”, lliurarà el sobre o sobres a l'elector, que els dipositarà en l'urna o urnes.

La votació acaba a les 20 hores, moment en el qual el President de la Mesa electoral anuncia el final de la votació. No obstant açò, si encara queda algú dins del local, el President li permetrà votar.

Si el dia 26 és per a mi laborable, tinc dret a absentar-me del meu treball per a poder anar a votar?
 

L'Administració de l'Estat o, si és el cas, la de les Comunitats Autònomes que tinguen atribuïdes competències en matèria laboral, previ acord amb els Delegats del Govern respecte dels treballadors per compte aliè, i les Administracions públiques respecte al seu personal, adoptaran les mesures precises perquè els electors que presten els seus serveis el dia de les eleccions puguen disposar en el seu horari laboral de fins a quatre hores lliures per a l'exercici del dret del vot, que seran retribuïdes. Quan el treball es preste en jornada reduïda, s’efectuarà la corresponent reducció proporcional del permís.

En cas de persones que per estar realitzant funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es deriven dificultats per a exercir el dret de sufragi el dia de les eleccions, les mesures precises a adoptar aniran encaminades al fet que aquestes persones puguen votar per correu i disposin per a açò amb permís de fins a quatre hores lliures per a poder-lo sol·licitar seguint el procediment establit en l'article 72 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.