Resolga els seus dubtes

Electors  /  Resolga els seus dubtes  /  Escrutini

Escrutini

Com es fa l'escrutini o recompte de vots en les meses?
 

Un vegada acaba la votació, comença l'escrutini en les meses.

L'escrutini es fa extraient el president, un a un, els sobres de l'urna corresponent i llegint en veu alta la denominació de la candidatura o, si escau, el nom dels candidats votats. El president ensenyarà cada papereta, una vegada llegida, als vocals, als interventors i als apoderats.

Segons establix la normativa, en primer lloc s'efectua l'escrutini de les eleccions al Congrés dels Diputats i en segon lloc, de les eleccions al Senat.

Una vegada haja acabat el recompte, es resoldran per majoria els possibles dubtes i/o protestes que poguera haver-hi. Posteriorment, el president anunciarà en veu alta el resultat, especificant el nombre d'electors censats, el de certificacions censals aportades, el nombre de paperetes nul·les, el de vots en blanc i el dels vots obtinguts per cada candidatura o candidat.

La Mesa fa públics els resultats per mitjà d'una acta d'escrutini, de la qual donarà una còpia al representant de l'Administració i als representants de cada candidatura, als interventors, als apoderats i als candidats que ho sol·liciten.

Com és possible que es coneguen els resultats tan ràpidament?
 

Els resultats es coneixen tan ràpidament perquè hi ha un complex i avançat procediment de transmissió de la informació.

A cada Mesa electoral hi ha un representant de l'Administració que, una vegada ha conclòs l'escrutini, rep del president de la Mesa una còpia de l'acta d'escrutini amb els resultats d'eixa Mesa i els transmet al centre de totalització de dades del Ministeri de l'Interior .

  1. Estos resultats, que es donen el dia de les eleccions per part del Govern de la Nació, obeïxen al compliment de les previsions contingudes en l'article 98.2 de la LOREG: "El Govern haurà de donar informació provisional sobre els resultats de l'elecció".
  2. L'escrutini oficial i definitiu el fan les juntes electorals provincials i comença tres dies després de les eleccions.
  3. Els resultats oficials són els que es publiquen en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Com es du a terme l'escrutini definitiu?
 

Abans de procedir a l'escrutini definitiu, la Junta Electoral competent es constituïx en Mesa per procedir al recompte de vots dels residents absents. A les huit del matí, amb els interventors que designen les candidatures concurrents, el president procedix a introduir en l'urna els sobres de votació dels residents absents rebuts fins a eixe mateix dia i el secretari anota els noms dels votants en la llista. Tot seguit, la junta escruta els vots i incorpora els resultats a l'escrutini definitiu.

L'escrutini general o definitiu (art. 103 i ss. LOREG) es fa el tercer dia següent al de la votació per la Junta Electoral a què li corresponga. És un acte únic i té caràcter públic.

El president, estén l'acta de constitució de la junta signada per ell mateix, els vocals i el secretari, i pels representants i apoderats de les candidatures acreditats degudament.

La sessió d'escrutini s'inicia en llegir el secretari les disposicions legals. A continuació, es procedix a l'obertura dels sobres (sobre número 1 amb la documentació electoral corresponent a cada Mesa) que es van lliurar, el dia de les eleccions als jutjats.

El secretari donarà compte dels resums de votació de cada Mesa. Durant l'escrutini, la junta no pot anul·lar cap acta ni vot, es limita a verificar el recompte i la suma dels vots en les meses corresponents segons les actes o les còpies de les actes de les meses. Si hi ha cap error material o de fet, o aritmètic, s'esmenarà.

L'acte d'escrutini no s'ha d'interrompre i haurà de concloure no més tard del sext dia posterior al de les eleccions.