Resolga els seus dubtes

Electors  /  Resolga els seus dubtes  /  Les meses electorals

Les meses electorals

Què és una Mesa electoral?
 

La Mesa electoral forma part de l'administració electoral, junt amb les juntes electorals.

Està composta per tres ciutadans: un president o una presidenta de Mesa i dos vocals que siguen menors de setanta anys i sàpien llegir i escriure.

Els membres de la Mesa seran elegits per sorteig entre les persones censades a la mateixa Mesa.

El president o la presidenta haurà de tindre el títol de Batxiller o el de Formació Professional de segon grau o, subsidiàriament, el de Graduat Escolar o equivalent.

Com es designen els membres de les meses electorals?
 

La selecció dels membres de les meses correspon als ajuntaments, mitjançant sorteig fet en sessió plenària, si bé el sorteig pot fer-se en la Junta de Govern Local, en cas que el Ple de l'Ajuntament hi haja delegat eixa competència i sempre que es duga a terme en sessió pública. Els sortejos se celebraran entre el 28 de maig i l'1 de juny.

Quins drets tenen els membres de les meses electorals?
 

Els presidents i els vocals de les meses, així com els suplents que resulten designats finalment membres titulars de la Mesa:

  • Percebran una dieta de 63,24 euros.
  • Tindran dret a una reducció de la jornada laboral de cinc hores el dia immediatament posterior.
  • Estaran protegits pel sistema de Seguretat Social front a les contingències i situacions que puguen derivar-se de la participació en les eleccions.

Què passa si no em presente a la Mesa de la qual he de formar part?
 

Els càrrecs de president o presidenta i vocals de les meses electorals són obligatoris. No poden ser exercits pels qui es presenten com a candidats.

El president o la presidenta, el vocals i suplents que no acudisquen a exercir les seues funcions incorreran en pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a vint-i-quatre mesos.

La designació com a presidents i vocals de les meses ha de ser notificada als interessats entre el 28 de maig i el 4 de juny (3 dies des del sorteig). Amb la notificació es lliurarà un manual d'instruccions per als membres de les meses electorals supervisat per la Junta Electoral Central i aprovat por acord del Consell de Ministres.

Els qui hagen sigut designats presidents i vocals de les meses, disposen d'un termini de set dies per a al·legar davant la Junta Electoral de Zona causa justificada i documentada que els impedisca l'acceptació del càrrec. La junta resol sense ulterior recurs en el termini de cinc dies i comunica, si escau, la substitució produïda al primer suplent.

Si posteriorment qualsevol dels designats no poguera acudir a exercir el seu càrrec, ha de comunicar-ho a la Junta Electoral de Zona com a mínim 72 hores abans del dia de les eleccions, i ha d'aportar les justificacions pertinents.

Si l'impediment sobrevé després d'eixe termini, l'avís a la junta s'haurà de fer de manera immediata i, en tot cas, abans de l'hora de constitució de la Mesa. En eixos casos, la junta comunica la substitució al suplent corresponent, si hi ha temps per a fer-ho, i procedix a nomenar un altre, si cal.

Com es constituïx la Mesa el dia de les eleccions?
 

El president o la presidenta, els dos vocals de cada Mesa electoral i els suplents respectius, si n'hi haguera, es reunixen a les huit hores del dia 26 de juny al local corresponent.

Si el president o la presidenta no ha acudit, el substituïx el seu primer suplent. En cas que també falte, el substituïx un segon suplent, i si eixe tampoc ha acudit, pren possessió com a president o presidenta el primer vocal, o el segon vocal, per eixe orde. Els vocals que no han acudit o que prenen possessió com a president o presidenta, són substituïts pels seus suplents.

No es pot constituir la Mesa sense la presència d'un president o d'una presidenta i dos vocals. En el cas que no puga complir-se eixe requisit, els membres de la Mesa presents, els suplents que hagen acudit o, en el seu defecte l'autoritat governativa, estenen i subscriuen una declaració dels fets esdevinguts i l'envien per correu certificat a la Junta Electoral de Zona, a la qual comuniquen també eixes circumstàncies telegràficament o telefònicament.

La junta, en eixe cas, designa lliurement les persones que hauran de constituir la Mesa electoral, i fins i tot pot ordenar que en forme part algun dels electors que es troben presents al local. En tot cas, la junta informa el Ministeri Fiscal d'allò que ha succeït per a l'aclariment de la possible responsabilitat penal dels membres de la Mesa o dels suplents que no van comparéixer.

Si, a pesar del que s'ha indicat en el paràgraf anterior, no poguera constituir-se la Mesa una hora després de l'hora establida legalment per al començament de la votació, les persones designades en el paràgraf tercer d'este article comunicaran eixa circumstància a la Junta Electoral de Zona, que convocarà per a una nova votació la Mesa durant els dos dies següents. Una còpia de la convocatòria es fixarà immediatament a la porta del local electoral i la junta procedirà d'ofici al nomenament dels membres de la nova Mesa.