Resolga els seus dubtes

Electors  /  Resolga els seus dubtes  /  Apoderats i interventors

Apoderats i interventors

Què és un apoderat?
 

Els representants de cada candidatura poden atorgar poder a favor de qualsevol ciutadà, major d'edat i que es trobe en ple ús dels seus drets civils i polítics, a fi que tinga la representació de la candidatura en els actes i les operacions electorals. Es tracta de l'apoderat.

Els apoderats poden accedir lliurement a tots els locals electorals, examinar el desenvolupament de la votació i de l'escrutini en qualsevol Mesa, formular reclamacions i protestes i demanar certificacions.

Els apoderats, si no hi ha interventors de la seua candidatura, poden actuar com a tals davant la Mesa, participant en les deliberacions amb veu i sense vot.

Els apoderats han d'identificar-se com a tals exhibint les seues credencials i el Document Nacional d'Identitat als membres de la Mesa.

Els apoderats no voten a la Mesa si no figuren en el cens propi d'eixa Mesa.

Què fa un interventor?
 

El representant de cada candidatura pot nomenar, fins a tres dies abans de l'elecció, dos interventors per cada Mesa electoral, mitjançant l'expedició de credencials talonàries, amb la data i la signatura al peu del nomenament.

Eixos interventors poden assistir a la Mesa i participar en les deliberacions amb veu però sense vot. A tals efectes, els interventors de cada candidatura acreditats davant la Mesa poden substituir-se entre si.

Exercixen la seua funció només a la Mesa en què estan acreditats.

Poden formular reclamacions i protestes i demanar certificacions.

Voten a la Mesa en què estan acreditats, encara que no estiguen inclosos en el cens electoral propi d'eixa Mesa, sempre que figuren inscrits en el cens de la circumscripció corresponent a eixa Mesa. En cas contrari, només podran votar per correu en la Mesa, en el cens de la qual figuren inscrits.